Лекции по Икономика

12. Елементи на международната валутна система.

МВС може да се дефинира като съвкупност от правила, договорености, механизми, процедури и институции, които регулират паричните отношения между държавите. Тя може да се квалифицира като исторически определена форма на организация на пар.отношения м/у страните. Действащата в конкретния истор.момент МВС е адекватна на икон.и полит.у-вия, господстващи в света. Счита се, че една МВС е жизнеспособна, ако улеснява м/унар.търговия и движението на капиталите, позволява плащанията да се извършват лесно и с минимален риск за страните по тях, осигурява стабилност на вал.курсове, т.е. ако осигурява постигането на м/унар.икон.стабилност.
Формирането на МВС е свързано с р-ието на световните стоп.връзки, с р-ието на м/унар.търговия, на м/унар.пазари.
Всяка отделна д-ва с организирано върху нейната територия парично обръщение има своя местна валута, различна от тази на останалия свят. М/унар. узаконено плат.ср-во досега не е познато, въпреки че функцията на плат.ср-во през различните истор.етапи са играли златото, англ.лира, долара. М/унар.търговия неизбежно предполага използването на разл.нац.валути, свързани една с друга с относителните цени, които са валутните курсове. За нормалното функциониране на м/унар.икономика е необходима действаща без засечки с-ма на вал.курсове. Това означава правила и институти, определящи осъществяването на сделки м/у страните. В отсъствието на универсална валута трансферът на покупателната способност, плащанията за м/унар.сделки се осъществяват чрез монетарна организация, включваща правила, съглашения и институти.
Като всяка с-ма и МВС има свой строеж и елементи. Те са :
1. Парична единица, която изпълнява ролята на м/унар.плат.ср-во и резервна валута
2. Унифициран режим на установяване и регулиране на валутните паритети и курсове
3. Валутна конвертируемост и м/удържавно регулиране на вал.ограничения
4. Правила за регулиране на м/унар.валутна ликвидност
5. М/унар.платежни и кредитни средства - долар, СПТ
6. Форми на м/унар.плащания - акредитив, инкасо
7. М/унар.златни и валутни пазари - Лондон, Ню Йорк, Токио, Франкфурт
8. Институционални органи за м/удържавно валутно регулиране - МВФ

Най-важен елемент на ВС е паричната единица (валутната стока). Нейните х-ки в най-голяма степен определят спецификата на вал.с-ма.