Лекции по Икономика

16. Средства на плащане във външната търговия.

Търг.ефект е писмен документ, съдържащ задължение да се плати една сума в пари на определено лице, на заповед, или на приносителя на документа. Всички търг.ефекти са ценни книги, но не всички ценни книги са търг.ефекти, а само менителницата, записът на заповед и чекът. Всички търг.ефекти пораждат менителнични отношения - права и задължения. Издадените търг.ефекти са редовни, ако съдържат всички задължителни реквизити, изисквани от закона. За да могат да изпълняват функциите си на платежно ср-во, търг.ефекти трябва да са прехвърляеми - това става с джиро, предаване или цесия в зависимост от ценната книга:
 търг.ефекти на заповед (повечето) се прехвърлят с джиро (спец.способ)
 търг.ефекти на преносител се прехвърлят с просто предаване
 поименните търг.ефекти се прехвърлят с цесия (тя е общ способ)
Джирото е едностранно изявление на гърба на търговския ефект, по силата на което притежателят на търг.ефект (джирант) установява друго лице (джиратар) като носител на правата по документа и поема солидарна отговорност с другите задължени лица за плащането на сумата. С джирото джирантът от кредитор по търг.ефект става длъжник към джиратаря. Прехвърля се цялата сума без условия. Джирото има следните д-вия:
 прехвърлително
 легитимационно
 гаранционно
Видовете джира са : пълно; бланково; ректа/прокура; заложно; за събиране; следпадежно; обратно и др.
Търг.ефекти материализират някакво вземане, което е търсимо, т.е. кредиторът е длъжен да отиде при длъжника и да си потърси вземането.

Менителница (трата)
Менителницата е писмено безусловно нареждане в законовоустановена форма от едно лице (издател, трасант) до друго (приемател, платец, трасат) да бъде заплатена на трето лице (бенефициент, ремитент) определена сума пари. Х-зира се с 3 особености:
 Абстрактност - менителничното задължение има абстрактен х-р, съществува само по себе си и не зависи от наличието на някакво друго задължение.
 Безспорност - наличието на менителницата е достатъчно доказателство, че менителничното задължение съществува.
 Обръщаемост - менителницата и правата, която тя материализира могат лесно да се прехвърлят
За да бъде един документ менителница е достатъчно да бъдат изпълнени законовите изисквания - законовоустановената форма и задължителните реквизити. Задължителните реквизити са :
 наименование “менителница”
 безусловно нареждане да се плати определена сума
 името на лицето, което трябва да плати
 падеж (ако не е посочен, менителницата се счита платима на предявяване)
 място на плащане
 името на лицето, на което или на заповед на което трябва да се плати
 дата и място на издаване
 подпис на издателя
Страни по менителницата са издателят, бенефициентът, платецът, джирантите и поръчителите, ако има такива.
Плащането по м-цата може да бъде обезпечено изцяло или отчасти чрез менителнично поръчителство - авал. Поръчителството може да е за всяко едно от задължените по м-цата лица - издател, платец, джиранти.
Сумата - номинал по м-цата се вписва без уговорки за лихви с изкл.на м-цата на предявяване или с падеж на опред.срок след предявяване.
М-цата може да има дубликати и копия. Върху дубликатите се отбелязва, че са такива. Плащането по един от екземплярите освобождава всички задължени лица и без спец.уговорка. Копията нямат д-вието на м-цата, а служат за попълване на архива на лицата по м-цата.
След издаването м-цата се представя на платеца за акцепт, което става с негов подпис върху лицевата страна на м-цата. Така той поема менителнични задължения. Може и да направи протест, ако откаже да приеме м-цата. Акцептирането е безусловно, но може и да е за част от сумата. След акцептирането м-цата остава в бенефициента и до падежа може да бъде прехвърляна. Държателят на м-цата може да я сконтира, т.е. дя прехвърли в полза на банка , ако му трябват пари в брой (номинала на м-цата, намален с т.нар. сконто). След сконтирането м-цата излиза от търг.оборот и се прехвърля само м/у банки.Ако банката - държател на м-цата се нуждае от ср-ва, тя може да прехвърли м-цата в полза на централната банка (реесконтиране).
Предявяването на м-цата за плащане се извършва на падежа. При плащането на сумата по м-цата от платеца се прави квитиране - върху м-цата се отбелязва фактът на плащането и получилият сумата се подписва. Ако м-цата не бъде предявена за плащане в опред.срок, длъжникът може да вложи сумата в банка на риск и на разноски на приносителя.
Има разл.видове м-ци:
 бланкова - с някои непопълнени реквизити
 бронзова (фиктивна) - издадена срещу несъществуващо задължение
 чиста - не се придружава от документи
 документарна - придружава се от др.документи по търг.сделка
 домицилирана - местоплащането е различно от местожителството на платеца
 квитирана - с бележка от приносителя, че е платена
 на собствена заповед - бенефициент=издател
 обратна, дефектна, панаирна, постдатирана, търговска, финансова, банкова, гаранционна и др.

Запис на заповед
Това е писмен документ в законовоустановена форма, с който едно лице (издател) се задължава да плати на друго лице (бенефициент) или на негова заповед определена сума пари при предявяване или в опред.срок. Нарича се проста менителница. Задължителни реквизити са:
 наименование “запис на заповед”
 безусловнообещание да се плати опред.сума пари
 падеж - ако не е посочен, се смята платимо при предявяване
 място на плащане
 името на лицето, на което или на заповед на което трябва да се плати
 дата и място на издаване
 подпис на издателя
Ако не е уговорено друго мястото на издаване се смята за място на плащане и за местожителство на издателя. Записът на заповед може да се прехвърля. Операциите по него са същите като при м-цата, с изключение на приемането, тъй като издателят е и платец. Страните по записа на заповед са издател-платец, бенефициент, може да има джиранти и поръчители.

Чек
Чекът е писмен документ в законовоустановена форма, с който едно лице (издател) нарежда на друго лице (платец), при което има открита сметка и покритие по нея, да плати на трето лице (бенефициент) определена сума пари при предявяване на документа. Покритието може да е пари по сметка или споразумение за кредитиране (овърдрафт). Издаването на чекове без покритие е наказуемо. Задължителни реквизити:
 наименование “чек”
 безусловнообещание да се плати опред.сума пари
 името на лицето, което трябва да плати
 дата и място на издаване
 място на плащане
 подпис на издателя
Чекът не подлежи на акцепт. Ако чекът е издаден в повече екземпляри, те трябва да са номерирани. Чекът може да е “не на заповед” (прехвърля се с цесия), на заповед и на приносител. Чекът трябва да се предяви за плащане в установения от закона срок - 8 дни от датата на издаването му, ако плащането е в една и съща д-ва. При неплащане чекът се протестира подобно на останалите търг.ефекти. Специф.особеност на чека, че джирото върху чек на приносител прави джиранта отговорен по правилата за оббратния иск, но това джиро не превръща чека в чек на заповед. При издаването на чекове обикновено издателят получава от платеца предварително отпечатани бланки за чекове, събрани в чекова книжка.
Пресичане (бариране) - извършва се с 2 успоредни линии върху лицевата страна на чека. Бива общо, ако не съдържа уговорка м/у двете линии или съдържа уговорката “банка”, и специално - ако м/у двете линии е написано името на конкретна банка. С пресичането се ограничава кръгът от лицата, на които може да бъде изплатен чекът. При общо пресичане може да бъде платен само на банка или на клиент на платеца. При специално пресичане може да бъде платен само на посочената банка или ако тя е платецът - на неин клиент. Пресичането се прилага, за да се намали възможността за злоупотреби с чековете. Издателят и приносителят на чек могат да забранят изплащането му в брой (уговорка “минаване по сметка”).
Видове: пресечен, ордерен, на приносител, ограничен, пътнически, пощенски, разчетен, циркулярен, банков, еврочек.
Различия м/у чека и м-цата:
 платецът по м-цата е длъжен да плати безусловно, платецът по чека - само ако по чека има покритие
 платецът по чека е банка или банков институт
 м-цата се акцептира, а чекът - не
 чекът винаги е на виждане
 чекът е платежно ср-во, а м-цата е и кредитно

Ваучер
Ваучерът се използва в туризма. Той не е ценна книга, а документ за предварително платени от даден турист определени услуги, които ще се ползват срещу предявяване на документа в туристическата фирма в чужбина. Заплащането на услугите оже да стане в страната на туриста или в посещаваната страна.Има опред.реквизити. Във ваучера не се вписва платената сума - тя често е търг.тайна. Използват се разл.видове ваучери - за индивидуални и за организирани туристи; за основни и допълнителни услуги; отворен ваучер; разменен бон.

Кредитни карти
К.карт са платежни ср-ва, спец.документи, които позволяват техният приносител да заплаща по безкасов път услуги и стоки в различни обекти. Те улесняват и ускоряват разплащанията и са една от формите на т.нар. електронни пари. Прилагането на к.карти изисква високотехнологично комуникативна с-ма. При к.карти разплащането може да се извърши до размера на наличните авоари. По предварителна договореност с банката и за улеснение на картопритежателите, последните могат да извършват плащания с к.карта до определен лимит без да имат пари по сметките си в банката, а банката да оформя тези плащания като кредит. Тези кредити не са големи по обем и ускоряват платежния оборот. Америкън Експрес Кард; ВИЗА; Юрокард, Аксес, Мастеркард; Дайнърс клъб и Карт Бланш.
Дебитните карти стават алтернатива на чековете, тъй като са ключ за достъп до парите на всеки в местна валута във всяка точка на света, което ги прави крайно удобни.