Лекции по Икономика

1. Същност, характеристика и задачи на бизнес планирането

В практиката на съвременния бизнес и неговото управление нараства необходимостта от разработването на специално ориентирани разчети, документи, които се отнасят до бъдещото развитие на организацията, до развитието на стопанските дейности.
В световната фирмена практика тази дейност се свързва със документите: Бизнес-планове, Бизнес-програми, Бизнес-разчети, Информационен меморандум и други видове наименования.
Като цяло продукта от тази дейност това са различните бизнес-планове, а дейността по тяхното разработване, реализиране и контрол се нарича бизнес-планиране.

Бизнес-планирането се утвърждава като една от основните икономически функции на управлението на предприятието. Нещо повече бизнес-планирането се разгръща като една постоянна, силноспециализирана управленско-икономическа дейност в различните организации. При това колкото организацията е по-голяма тази дейност се очертава като една постянна дейност. Фирмите освен материални продукти, стоки и услуги и различни видове продукти и различни управленски документи (програми) – трябва да произвеждат и разл видове бизнес-планове. Това е свързано с изграждането на специфични звена.
За по-малките фирми от типа на ЕТ (групите на малките и средни предприятия) тази дейност може да бъде извършвана експертно от консултантски компании или да се заплаща за тяхното разработване.

Бизнес планът е ориентиран към бъдещото развитие на организацията и има за задача да приспособява организацията и нейния бизнес към промяната на външната среда и да определя:
1. Какво да се прави?
2. Кога да се направи?
3. От кого да се осъществи съответната дейност?

Определение за бизнес-планирането:
Бизнес-планирането – това е цялостен и целенасочен процес на разработването на разчети за дейността на организацията, в които техническите и пазарните условия се анализират и съчетаватт с икономическата и финансова обосновка.
Въз основа на тази обща характеристика на Бизнес-планирането всеки един от различните бизнес-планове следва да съдържа точни разчети за:
• Целите за развитие на организацията
• За продуктите и услугите, които фирмата предлага и ще предлага на пазара
• За състоянието и развитието на технологиите
• За ресурсите, с които ще разполага организацията
• За пазарното участие на организацията
• За очакванията в бъдещото развитие на организацията

Всичко това ни дава основание да качем, че бизнес-плановете са от полза на:
1. собствениците на организациите
2. мениджърите и мениджърските екипи
3. акционерите
4. персонала
5. необходими за конкуренцията
6. необходими за банките и финансовите институции
7. правителството и регулиращите органи.
Следователно бизнес плановете облужват различни интереси като не винаги те са еднопосочни (се съчетават) Бизнес-планирането не е еднократен процес. Трансформацията му в постоянен процес изисква в нея да има определена циклилчност. Циклите да съвпадат с финансиращите органи, и времето, в което те предоставят финансовите ресурси.

При разработването на бизнес план трябва да се отговори на 4 основни въпроса:
1. Какво да изведем на пазара със съответния бизнес-план?
2. за кого е предназначен този бизнес –план?
3. какви са параметрите на бизнес плана?
4. как да се реализира този бизнес –план?

Основна ориентация на бизнес планирането (бизнес-плана):
Какво? За кого? Колко? Как?
Продукт Пазар Търсене Ресурси
Услуги Потребител Капацитет Технология

Така формулирано бизнес планирането обхваща определени връзки в дейността на фирмата. Бизнес-планирането обхваща главно 4 релации (връзки):
1. Производство – Пазар – могат да бъдат представени маркетингово , от планов тип и балансирани връзки
2. Технологии – Иновации – Отразяват динамични връзки между технологичното равнище и иновациите , които следва да се направят в организацията. Технологията предопределя: франчайзинг, джойн венчър, закупуване на марка, собствени изследвания.
3. Финансиране – Възвращаемост – основна от гледна точка на избора на оптимален вариант на бизнес-плана. Финансиране – търсене на възвращаемост. Необходими за методики.
4. Основна релация на бизнес планирането
Пари – Продукт / Услуга – Пазар – Пари + Доход – чрез бизнес – планиратено се цели ефективност в стопанската дейност и развитието на съответната организация.
В резултат на бизнес-планирането се получават различните видове бизнес-планове.

Задачи на бизнес-планирането и бизнес-плановете:
1. чрез тях се развиват перспективите в развитието на бизнеса
2. чрез него се избира оптимален вариант за развитие на бизнеса
3. оценка на потреностите и възможностите
4. целенасочено осигуряване, разпределение, използване, развитие и контрол на ресурсите
5. установяване на критерии за контрол и оценка на резултатите
6. повишаване способността на предприемачите.

Бизнес-планирането може да се реализира в условията на:
• централизирано управление на организацията
• силно децентрализирана организация – пълна свобода на отделните подразделения
• в условия на интерактивно управление – дейностите са взаимно преплетени (свързани)
• бизнес-планове по жизнен цикъл на бизнеса

Основни изисквания към бизнес плана:
1. да отразява в максимална степен спецификата и потребностите на съответния бизнес
2. да отразява в мах. Степен изискванията на кредитната институция
3. оформянето на бизнес-плана – прегледност, подреденост, логичност на разчетите, яснота в изложението, краткост, коректност, гъвкавост, оптимален маршрут и т.н.

Бизнес планирането е една постоянна управленска дейност. Всяка организация трябва да „произвежда” и този вид услуги (продукти) за да има подкрепа от различните финансови институции.