Лекции по Икономика

1. Теоретични основи на финансите и на финансовия мениджмънт.

1. Възникване и развитие на финансите. Понятията пари и финанси се отъждествяват. Финансите са парично отношение, но това не дава основание за пълното им отъждествяване с парите. Така както златото, като благороден метал не е пари, така и парите в качеството си на всеобщ еквивалент не са финанси. Златото се превръща и функционира като пари, както и парите се превръщат и функционират като финанси при определени условия. Обикновено възникването и функционирането на финансите се свързва с две основни предпоставки:
- стоковото производство
- държавата
Парите са продукт и синтез на стоковото производство. Те могат да функционират вън и независимо от държавата. Така е било първоначално, макар че днес е трудно да си представим функционирането на съвременните пари без държавата. Следователно генезисът на парите не е свързан с държавата, а тя в последствие слага отпечатък на своето присъствие и власт върху парите и тяхното обръщение. При финансите е обратното. Техният генезис е свързан именно с държавата, а в последствие те разширяват своя обхват вън от пределите на държавните приходи и разходи. С възникването на държавата се налага обективната необходимост една част от създавания БВП да се изземва по определен ред и да се предоставя на държавата за изпълнение на нейните функции и задачи. Именно този процес на изземване на част от БВП и предоставянето му на държавата стои в генезиса на финансите.

2. Характеристика на финансите.Финансите са инструмент на разпределение, тясно свързан с всички страни на обществения живот. Тяхното изучаване изисква отделни аспекти на събирането, изразходването и управлението на приходите да бъдат предоставени и анализирани в зависимост от общоикономическото им съдържание. Икономическата характеристика на финансите изисква да се подходи от две страни:
- да се определи мястото на финансите в системата на икономическите процеси. Общоприето е изучаването на финансите и на тяхното управление да става едва след като добре се познават основните категории на производството (капитал, работна заплата, печалба и рента), а също така добре да се познават и главните участници във възпроизводствения процес (фирми, население и държава). В това отношение водещото е начинът на производството, който обуславя, разпределя и преразпределя новосъздаденият продукт.
- изисква добре да се познават понятията БВП и национален доход и особеностите на тяхното разпределение и преразпределение.
На тази основа може да се каже, че финансите са съвкупност от операции, свързани с формирането и използването доходите на фирмите, населението и държавата. Финансовите разпределителни и преразпределителни дейности са дейности на хората, свързани с движението на парите между фирмите, държавата и населението. Както в производството, така и при финансите е налице определена човешка дейност, в резултат на която се проявяват и съществуват определени отношения. И при финансите както и при производството човекът е въоръжен с определен инструментариум и въздейства върху предмета на своя труд. Аналогично на производството и при финансите също имаме:
- ПРОЦЕС - той е свързан с разпределението и преразпределението на националният доход;
- ОРЪДИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО - данъци, такси, вноски, разходи и др.
- ПРЕДМЕТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - паричният израз на стойността на продукта.
- СУБЕКТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО - човекът и държавно-финансовите органи, които чрез оръдията на труда въздействат върху предмета на разпределението и получават определен резултат.

3. Звена на финансите. Финансите, разгледани като система имат две страни и две характеристики. От една страна те са обективно съществуващи и функциониращи парични отношения, а от друга страна парични потоци, чиято организация и управление се осъществяват от нарочно създадените за тази цел учреждения. Казаното дава основание да разграничаваме първо финансовата система в чисто икономически аспект, като система от финансови категории и второ да разграничаваме финансовата система като система от институции, които осъществяват непосредствена организация и управление на финансовите потоци.
I. Финансите като система от парични потоци - финансовата система включва:
1. Държавни финанси
а) Приходи - биват данъчни, данъкоподобни и неданъкоподобни.
б) Разходи
в) Бюджет
2. Финансиране на предприятията.
а) Капиталово строителство
б) Платежно стопанство
в) Взаимоотношения с бюджета и банките
3. Кредит и лихва.
4. Социално осигуряване:
- дългосрочно
- краткосрочно
5. Застраховане:
- имуществено
- лично
6. Лизинг
7. Международни финанси
8. Индивидуални семейни финанси

4. Основни характеристики на финансовия мениджмънт. Като сравнително ново понятие за нашата теория и практика често неоснователно се отъждествява със счетоводната отчетност. Всъщност това са различни характеристики, въпреки наличието на общи черти в тяхното проявление. Известно е, че същността на счетоводството се изразява в констатирането на финансова информация, т.е. счетоводството отразява това, което е било, което е постигнато като крайни финансови резултати. В заключение можем да отбележим, че никак не е лесно да си счетоводител. Финансовият мениджмънт има по-широк периметър на действие и е насочен към управление на финансови ресурси и резултати, с които започва и приключва всеки бизнес. При това тези проблеми трябва да бъдат разгледани не само от позицията на текущата дейност, а преди всичко с поглед насочен напред в бъдещето. Финансовият мениджмънт се свързва и се основава върху поредица от фирмени обекти, като капиталът, оборотът, печалбата, инвестиции, рентабилност, данъци и т.н. В дисциплината се прилага набор от правила за функционирането на тези обекти не само през призмата на фирмените интереси, но и чрез икономиката за държавно регулиране на бизнеса. Във всеки бизнес основен проблем са парите и за какво да се вложат и каква ще бъде тяхната възвращаемост. Поддържането на равновесие между тези два процеса - набиране и изразходване се постига чрез финансов мениджмънт. Навременното осигуряване на достатъчно пари и тяхното резултатно използване е една от най-сложните и трудно постижими цели на финансовия мениджмънт, без която не може да просъществува нито една фирма.