Лекции по Икономика

10. Видове стратегии за развитие на организацията.

1. Корпоративни стратегии: дават отговор на въпроса Как ще се развива организацията? Какъв организационен потенциал ще включва? Организационния потенциал трябва да бъде съобразен с развитие на средата. От какъв потенциал организацията би се освободила?
2. Организационно ролеви стратегии: чрез тях определяме общите правила и норми, които ще следва организацията. Каква роля ще има организацията в дадена икономическа система, доколко средата ще позволи да се следва тази роля.
3. Бизнес стратегии: стратегии в полето на дейност. Когато ги разработваме трябва да отчитаме конкурентното предимство на организацията, вписването и в една икономическа система. Ако полето и на дейност е повече от едно се следва друга бизнес стратегия.
Видове бизнес стратегии:
- водач по ниски разходи
- диференциация на продукта
- пазарна ниша
Не може в едно и също поле на действие да действат две бизнес стратегии.
4. Ресурсни стратегии: ние търсим отговор на въпроса какви ресурси са необходими, откъде могат да бъдат набавени, необходими ли са ресурсни запаси или ограничения, както и заместители.
5. Функционални стратегии: как да организираме работата в организацията с оглед на това да отговорим на изискванията на клиента. Това са стратегии в производството, логистика, маркетинг, персонал, финансии. Как да организираме тези дейности, как да ги свържем с оглед постигане целите на организацията
6. Операционни стратегии: по какъв начин да оптимизираме действието на отделните субекти.
Отделните стратегии са взаимосвързани. Може да се налага връщане към взети решения, избиране на отделни алтернативи.

Изпълнително ниво
Формулиране на конкретни планове, бюджети, прилагане на конкретни стъпки с оглед реализиране на поставените цели. Тук привеждаме стратегиите на езика на изпълнението. Отново може да се наложи да се върнем на едно от предните нива.

виж схемата: