Лекции по Икономика

9. Система от цели в органицацията.

Определянето на цели и стратегии в една организация е по степен процес на създаване на система от мисловни модели, в които се използва традиционно научно познание и емпиричния опит, както и интуитивното познание.
Формулирането на цели е постепен процес, при който нямаме само една посока на движение на цел. Много важно значение има натрупания опит в организацията. Приоритет се дава на научното познание.

Обособяват се три равнища:
1. Концептуално ниво
2. Системно ниво
3. Изпълнително ниво

1. Концептуално ниво – Основното му предназначение е създаване на споделен възглед за развитието на организацията
2. Системно ниво – Има за задача да изясни доколко е възможно да се постигнат различни цели, да изследва съпътстващите ги процеси и явления и да даде оценка на съпътстващите действия и явления.
3. Изпълнително ниво – Говорим за цели, стратегии на езика на изпълнението, разработват се бюджети за изпълнение.

Всички цели определят желаното бъдеще в организацията. Когато разработваме конкретна система не винаги се преминава през всичките типове цели. Основно причини за това са: липса на време, организацията няма потребност от разработване на конкретни стъпки, цената, която трябва да се плати за разработването им. Когато говорим за цена трябва да имаме предвид и алтернативната цена, неспособността на организацията да оцени преминаването през този цикъл.

Основни цели:
1. Намерение – цел
Намерение – съдържа идеята за нещата, към която се насочва. То е предизвикано от някакво удовлетворение.
Когато говорим за Цел-намерение ние можем да изведем 2 фактора: субективен фактор - лична неудовлетвореност, която ни кара да започнем някаква дейност; извлечената от обективната дейност цел, свързана с решаване на някакъв обществен проблем.
Силно влияние при определяне на цел-намерение оказва квалификацията, образованието, отношението към средата. Тази цел-намерение съдържа най-общите контури за бъдеща дейност, какви последици ще има постигането на целта.
Бизнес планирането засяга стопанските организации.

2. Визия
Представата на мениджмънта за развитието на организацията за вбъдеще. Визията на организацията се влияе от културата на предприемача, от споделените социални ценности, морални норми на организацията.
Визията формира рамките, в които трябва да се вмести бизнес плана Влияние оказва културата, ценностите на организацията.
Всяко едно действие оказва влияние върху други субекти.
Възможностите са три:
- Визията да не засяга интересите на другите участници в дадена икономическа система
- Визията да засяга интересите на организацията – може да има противодействие на визията, което ще затрудни нейната реализация
Когато формулираме визията на дадена организация трябва да изхождаме от нашите действия и опит и да изясним отношението на останалите субекти към нашата визия, както и поведението им. Ако е възможно чрез подходяща комуникация да се хармонизират нашите представи.

3. Предназначение
Какво правим, в какъв бизнес сме?
Определяме полето на дейност и какви промени настъпват. Ако определим полето на бизнес дейност прекалено тясно можем да пропуснем сферата на дейност, в която да се реализираме успешно. Ако полето на дейност е формулирано прекалено широко това е свързано със загуба на пари.
Използват се 3 характеристики при определяне на измеренията:
- кой е потребителят и каква потребност задоволява
- каква потребност решаваме
- по какъв начин решаваме този проблем
Изхождайки от тези три характеристики човек трябва да даде правилен отговор на проблема В кой бизнес сме? Това е важно с цел предвиждане на промените, които може да настъпят.

4. Мисия
Твърдение, формулировка за това, по каква причина съществува дадена организация, какъв е смисъла, кое я отличава от останалите?
За да разработим мисията на организацията трябва да отговорим на въпросите:
А) Как служим на клиента?
Акцента се поставя върху нашата полезност за клиента. Изготвят се насоки и параметри за развитие на организацията. Осъществяване на основа и очертаване рамките за полагане на стратегическите цели на организацията. Когато разработваме мисията на организацията трябва да отчитаме нейната история, отличителна компетентност за заобикалящата я среда. Историята на организацията е важна отличителна черта.
Б) Спецификата на организацията в следните насоки:
- какви реални потребности на потребителя задоволява организацията?
- приоритетни групи потребители или пазари
- технология, която се използва във връзка с производството или задоволяването на потребността
- какви са фирмените ценности
- изградената самопредстава за фирмата
- схващането за имиджа на организацията в обществото
- отношението на самата организация към нейните сътрудници
В) Мисията дава формулировка на субектите от външната среда.
Какво дава организацията, към какво се стреми, каква е нейната философия, какви средства използва. Мисията има значение за самата организация, тя ни дава възможност за формиране на единение, кара всички да работят в една насока, помага да се фокусират ресурсите в организацията. Изниква въпроса за ценностната система в организацията, философията й. По този начин определяме какви хора са нужни на дадена организация. Отношението към сътрудниците в организацията има своето значение за външната организация. Европейския социален модел се гради на принципа на корпоративизма в организацията.
Г) Мисията е база за формулиране на глобалните цели на организацията. Визията и мисията определят ограничителни рамки на бизнес плана

5. Глобална цел и основни насоки свързани с нея
Глобалните цели на организацията се основават на нейната мисия. Чрез нея се конкретизират резултатите, които желаем да постигнем, набелязваме основни насоки и направления, чрез които желаем да постигнем глобалната цел.

6. Формулиране на базови цели
Базовите цели конкретизират какви резултати очакваме да постигнем . Те са свързани с основните насоки, които следваме при постигането на глобалната цел. Отиваме към по-голяма конкретизация, но все още сме на концептуално ниво, няма практически стъпки за реализирането на една или друга цел, няма еднозначна последователност.

7. Системно ниво
Изследваме и разработваме варианти, анализираме възможностите, очертаваме значимите организационни цели и стратегии. Създаваме различни стратегически варианти за развитие, сравняваме ги, оценяваме ги по различни критерии и избираме.