Лекции по Икономика

8. Изграждане на бизнес план. Характеристики на бизнес плана.

Планирането започва да се използва през 17-ти век в градоустройството, където чрез плана се дава ясно изображение на местността, където бихме искали да отидем и набелязваме пътя.

План – документ, съдържащ резултатите, които искаме да постигнем, пътя и индикатори, показващи посоката на набелязаната цел.
Планиране – процес на планиране като последователност от действия, разсъждения, които трябва да се извършват, за да се постигне определена цел. Действия, свързани с анализиране на определена ситуация, формулировка и алтернативи.

Бизнес план
- Планът предизвиква целенасочено развитие на организацията;
- Планът винаги е ориентиран към бъдещето;
- Планове се разработват когато има голяма доза несигурност по определяне на бъдещето;
- Планът съдържа основни отправни точки за движение напред, но оставя и място за допълнителна конкретизация;
- Планът е инструмент, който ни помага да се ориентираме добре в бъдещето;
- има индикативен, отворен характер;
- Планът позволява нанасяне на корекции;
- Планът трябва да е изпълним и реалистичен. Изпълнимостта и реалистичността на плана определят качеството му;
- Целите в плана са взаимосвързани;
- Планът трябва да бъде балансиран от гледна точка на ресурсите, с които разполага организацията;
- Планирането е един непрекъснат процес.

Основни проблеми свързани с бизнес плана:
1. Проблеми насочени вътре в организацията
2. Проблеми, насочени към заобикалящата ни среда