Лекции по Икономика

23. Класическа теория за сравнителните преимущества на база на трудовата теория на стойността.

1. Абсолютни преимущества
През 1776г. Адам Смит публикува изследването си “Богатството на народите”. Централно място в него заема разделението на труда, което той разглежда като най-обща предпоставка за търговия. Той е привърженик на ненамесата на д-вата в икономиката и на свободната търговия, която битрябвало да предоставя определени изгоди на всяка една от търгуващите нации. А.Смит първи в икон.теория формулира принципа на абсолютните преимущества. Разгледан на примера на 2 държави А и Б, произвеждащи всяка от тях стоки Х и У, принципът може да се формулира така: Ако при производството на стока Х едно и също кол-во труд има по-висока производителност в държава А, то тя има абсолютни преимущества при пр-вото на стока Х в сравнение с държава Б. И двете д-ви ще получат допълнителни изгоди от търговията помежду им, ако всяка се специализира в производството на стоката, за която има абсолютни преимущества. Принципът на абсолютните преимущества е изграден върху трудовата теория за стойността, според която стоките се разменят помежду си в зависимост от кол-вото вложен труд (т.е. трудът е хомогенен и е единственият производствен фактор).
2. Сравнителни преимущества
Общата формулировка на принципа за сравнителните преимущества се свързва с името на Дейвид Рикардо (“За принципите на политическата икономия и данъчното облагане” - 1817г.).
Ако при производството на стоки Х и У в държави А и Б, държава А има по-големи абсолютни преимущества в пр-вото на Х, в сравнение с У, то А има относителни преимущества в пр-вото на Х, а Б има относителни преимущества в пр-вото на У. Държава А е заинтересована да се специализира в пр-вото на Х, а държава Б в пр-вото на У. Разменяйки тези стоки, всяка една от двете д-ви ще получи допълнителни изгоди от търговията.
Съществуват 2 частни случая при практическото приложение на този закон:
2.1. Двете д-ви А и Б изразходват едно и също кол-во труд за пр-во на стока Х, но д-ва А има спрямо Б абсолютни преимущества при пр-вото на У. Следователно д-ва Б има относителни преимущества в пр-вото на Х, а д-ва А има абсолютни и относителни преимущества при пр-вото на У.
2.2. Държава А има абсолютни преимущества при пр-вото на Х, а Б има абсолютни преимущества ри пр-вото на стока У. Следователно А ще има относителни преимущества в пр-вото на Х, а Б - в пр-вото на У, но само ако абсолютните преимущества на А при пр-вото на Х са по-големи от абсолютните преимущества на Б в пр-вото на У. (случаят на А.Смит)

Ограничителните у-вия за съществуване на сравнит.преимущества:
 двете стопанства да са стоково - парични
 потенциалната икон.стр-ра на двете страни да е еднаква, т.е. те да могат да произвеждат всичко, от което имат нужда. Търговията да се осъществява с цел максимизиране на изгодата.
 съотношенията на производителността в отделните отрасли в двете страни да са различни

Критиката на класическата теория за сравнит.преимущества е свързана с тези ограничителни у-вия, защото са дотолкова неизпълними, че не могат да се върнат към стилизирания модел на обективната действителност. Едно от тези у-вия е, че трудът е единственият производствен фактор, определящ стойността на стоките. Не се отчитат и промените и съотношението в производителността на труда, което прави модела статичен. Друга причина да не може труда да се приеме като единствен измерител на стоките е, че той не е хомогенен, а качествено различен.