Лекции по Икономика

25. Сравнителни преимущества в модела на Хекшер - Олин.

Моделът на Хекшер и Олин е познат като съвременна теория на МТ. Той е изграден по схемата 2 х 2 х 2 - две държави А и В, две стоки Х и У, два фактора за тяхното производство - труд (Т) и Капитал (К).
1. Ограничителните у-вия на модела са :
1.1. Държави А и Б да използват една и съща технология при пр-вото на стоки Х и У при една и съща относителна цена на производствените ф-ри Т и К.
1.2. При една и съща относителна цена на производствените ф-ри Т и К, Х е трудоинтензивна стока, а У е капиталоинтензивна
1.3. Изменението на кол-вата Т и К предизвиква в същия размер промени в общото пр-во на двете стоки.
1.4. Държави А и Б произвеждат стоки Х и У при непълна специализация. Това означава, че стоките се произвеждат при нарастване на алтернативната им стойност.
1.5. Предпочитанията към двете стоки в двете д-ви са идентични, т.е. индиферентните криви се сливат.
1.6. На пазара на стоки Х и У, както и на пазара на произв.ф-ри съществува съвършена конкуренция.
1.7. В рамките на д-ва А и д-ва Б производствените ф-ри са неограничено мобилни. Те са имобилни само в м/унар.мащаб.

2. Понятие за факторна интензивност и факторно изобилие
При дадена относителна цена на труда Рт / Рк и определено факторно изобилие, стока Х е трудоинтензивна в сравнение с У, ако при пр-вото на всяка единица от Х се изразходва относително по-голямо кол-во труд, отколокото капитал, в сравнение със стока У.
Факторното изобилие на една д-ва може да се определи чрез съпоставяне на относителни количествени единици или чрез съпоставяне на относителни факторни цени.
І начин - съпоставяме общото кол-во труд и общото кол-во капитал, с които д-ва А разполага с тези на д-ва Б. Държава А ще е Т (труд)-изобилна, ако отношението м/у общото кол-во труд и общото кол-во капитал в държава А е по-голямо от това в д-ва Б.
ІІ начин - съпоставяме факторните цени в д-ва А с тези в д-ва Б. Тогава д-ва А ще е Т (труд)-изобилна, ако отношението м/у наемната цена на труда Рт и наемната цена на капитала Рк в А е по-малко от това в д-ва Б.
3. Теоретичен модел на Хекшер и Олин - включва 2 теореми
3.1. Теорема на Хекшер - Олин
Една д-ва ще изнася тази стока, чието производство изисква интензивно използване на относително по-изобилния и по-евтин фактор и ще внася стоката, чието пр-во изисква интензивното използване на относително по-оскъдния и по-скъп фактор. Според теоремата различието в изобилието на факторите Т и К е осн.причина относителните цени на стоки Х и У в държави А и Б да са различни.
3.2. Теорема на Хекшер - Олин - Самуелсън
В резултат на МТ различията в относит.цени на хомогенните поизводствени ф-ри Т и К намаляват до пълното изравняване на тези цени във всяка една от търгуващите държави.