Лекции по Икономика

26. Цени на стоките и факторите на производство в условията на международната търговия. Тенденция на изравняване на факторните цени.

Идеята за изравняване на цените на факторите на пр-во е изследвана от Пол Самуелсън. Тоеремата за изравняване на факторните цени е позната като теорема на Хекшер - Олин - Самуелсън и е част от теоретичния модел на Хекшер - Олин. Теоремата гласи : В резултат на МТ различията в относит.цени на хомогенните поизводствени ф-ри Т и К намаляват до пълното изравняване на тези цени във всяка една от търгуващите държави. Като хомогенни фактори се разглеждат трудът с еднаква квалификация, опит и производителност, а хомогенен е капиталът с еднаква производителност и риск.

В точката на автархично равновесие относителната цена на труда в държава А е по-ниска от тази в д-ва Б. По тази причина относит.цена на стока Х в д-ва А е по-ниска от тази в д-ва Б. След като д-ва А започне да увеличава пр-вото на Т-интензивната стока Х за сметка на К-интензивната стока У, относителното търсене на труд ще нарасне спрямо първоначалното. Следователно относит.цена на труда също ще нараства, а на капитала ще намалява. В резултат на това относителната цена на Т-интензивната стока Х също се увеличава, а относителната цена на К-интензивната стока У намалява.
Точно противоположни процеси настъпват в д-ва Б. След като тя започне да увеличава пр-вото на К-интензивната стока У, относителното търсене на капитала ще расте, а заедно с това и неговата относителна цена. Резултат от това е увеличаване на относителната цена на стока У и намаляването на относит.цена на стока Х.
Държава А ще продължи да увеличава пр-вото на Х, а д-ва Б - това на стока У дотогава, докато в резултат на измененията в относителното търсене в тези държави относителните цени на факторите на производство в А и Б се изравнят. В този момент не само факторните, но и стоковите относителни цени в държави А и Б се изравняват.
!Това е илюстрация на относителното, но не и на абсолютното изравняване на факторните цени. Абсолютното изравняване означава и цената на капитала, и цената на труда в двете държави да са едни и същи. За това обаче са необходими идеални у-вия : ненамеса на д-вата в търговията и съвършена конкуренция на стоковия и факторния пазар. Именно поради това изравняването на на абсолютните факторни цени се разглежда само като тенденция!