Лекции по Икономика

27. Емпирично изследване и парадокс на Леонтиев.

1. Парадокс на Леонтиев
Първата емпирична проверка на теорията на Хекшер - Олин е направена от Василий Леонтиев през 1954г. Той използва данни от 1947г. През 1971г- подобно изследване прави Балдуин (данни за 1962г.), а през 1981г. Стърн и Маскус (данни от 1972г.).
Поради липса на достоверна статист.информация за използвания труд и капитал от другите д-ви в пр-вото на експортните им продукти, Леонтиев използва т.нар. “представителни пакети”, в които включва американския стоков износ и аналогичен заместващ стоков внос на една и съща стойност. Според теорията на Хекшер - Олин САЩ като д-ва с най-голямо изобилие на капитал би трябвало да изнася капиталоинтензивни стоки и да внася трудоинтензивни. Резултатът от проверката на Леонтиев показва точно обратното - за пр-вото на експортна продукция на ст-ст $1 млн., САЩ изразходват 182 години труд и $2,6 млн капитал. За аналогичния конкурентен внос на същата ст-ст на САЩ биха им били необходими 170 години труд и $3,1 млн.капитал. Това означава, че заместващият стоков внос е с около 30 % капиталово по-интензивен от аналогичния американски стоков износ, т.е. САЩ изнасят предимно трудоинтензивни и внасят капиталоинтензивни стоки. (обратно на теоремата на Хекшер - Олин).
Леонтиев повтаря изследването си през 1956г. с данни за 1951г. и стига до подобни резултати.
През 1959г. Татемото и Ишимура провеждат самостоятелно изследване върху търговията на Япония като методиката им е подобна на тази на Леонтиев. Резултатите потвърждават теоремата на Хекшер - Олин. Изследването на Балдуин потвърждава парадокса на Леонтиев, а това на Стърн и Маскус потвърждават теоремата на Хекшер - Олин.
2. Обяснения на парадокса на Леонтиев
2.1. Смята се, че 1947г. и 1951г. не са достатъчно представителни за стр-рата на американския износ и внос.
2.2. Критикува се методиката на Леонтиев - информацията за конкурентния внос е вторична
2.3. През 1964г. Травис констатира, че амер.мита по вноса и немитническите регулатори по вноса се прилагат предимно по отношение на на трудоемките производства на САЩ. Затова амер.внос е ориентиран към капиталоемки стоки. Изследването ва Балдуин обаче отхвърля тази теза.
2.4. Ванек установява, че САЩ внасят редица природни суровини, чиито производства са капиталоемки. Изключването на природните суровини обаче само намалява, но не елиминира парадоксът на Леонтиев
2.5. Едно от най.убедителните обяснения на парадокса е, че част от МТ просто не се обхваща от теоремата на Хекшер - Олин. Такъв е случаят с вътрешноотрасловата търговия. Балаша, Грубел и Лойд доказват, че вътрешноотрасловата търговия се различава от междуотрасловата, която се разглежда в теоретичния модел на Хекшер - Олин. Установява се, че търговията с едни и същи, но диференцирани продукти заема голяма част от общата търговия - напр.търговията с германски, френски, италиански автомобили на европ.пазар. Това означава, че този вид търговия не се обхваща от теоремата на Хекшер - Олин.