Лекции по Икономика

29. Тарифни регулатори в международната търговия.

Митата са тарифни регулатори; класически ВТ инструмент. Те са вид косвен данък, с който се облагат стоките, пресичащи митн.граница на страната. Така те се превръщат в ценообразуващ фактор. С мито се облага стоки, внесени за крайно потребление.Те са важни източници на бюджетни постъпления за по-слаборазвитите страни. Митн.граница на страната е различна от държ.граница. Митото оскъпява стоките, защото се заплаща от крайния потребител чрез цената. Митнически задължено лице, обаче е вносителят на стоката.
Вносните мита се прилагат спрямо стоки, които д-вата внася. При тях размерът на митото нараства пропорционално на степента на обработка на стоките. Осн.функция на тези мита е да защитят и стимулират националните производители на същите или аналогични на внасяните стоки.
Износните мита се прилагат спрямо стоките, които д-вата изнася. Размерът им е обратнопропорционален на степента на обработка на стоките.Като правило износните мита са най-високи при износа на суровини и полуфабрикати, а при готовите изделия са минимални или изобщо не се прилагат. Осн.цел е да се предотврати износа на особено важни за нац.производство и потребление стоки.
Митата се класифицират по разл.критерии:
1. Според начина на определяне
1.1. Адвалорни - определят се като % от МОС. МОС се определя според закона за митниците.
1.2. Специфични - определят се върху единица обем или параметър на стоката.
1.3. Смесени (комбинирани) - % адвалорно мито + определена сума на всяка единица обем от стоката.
2. Според икономическите си функции
2.1. Фискални - прилагат се за стоки, които не се произвеждат от нац.производители, а служат за попълване на разл.държ.фондове.
2.2. Протекционистични - защитават местните производители.
2.3. Тактически - въвеждат се преди пеговори за съкращаване на митата.
2.4. Наказателни - за ограничаване на вноса от страни, които не са приятелски настроени.
2.5. Забранителни - те са толкова високи, че на практика осуетяват вноса; прилагат се вместо ембарго.
2.6. Изравнителни - прилага се при доказан субсидиран внос и не е отбелязано в митн.тарифа.
2.7. Антидъмпингови - предназначени да елиминират вноса на дъмпинг.
3. Според правното основание за въвеждане на митата
3.1. Автономни - мита, които всяка страна въвежда по собствено усмотрение за защита на местните производители.
3.2. Договорни - те са резултат на договорно споразумение.
3.3. Преференциални - прилагат се едностранно спрямо бедни, икономически изостанали страни.