Лекции по Икономика

30. Характеристика на българската митническа тарифа. Митническа политика и практика в България.

Митническата политика е част от ВТ политика и включва мероприятия, които държавата провежда чрез митата за стимулиране или ограничаване на ВТ стокообмен с определени стоки и определени д-ви. Митническата политика намира израз в митническата тарифа на страната. Тя представлява установена от д-вата с-ма за определяне, изчисляване, облагане и събиране на митата или за пропускане на някои стоки безмитно. Всички стоки, които са разрешени за внос, износ и транзит са поименно изброени, като се посочва начинът за определяне на митата, митническите процедури и формалности и размерът на митата. Стоките класифицират в зависимост от техния произход, предназначение и степен на обработка. В м/унар.практика намират приложение прости (едноколонни) и сложни (многоколонни) митн.тарифи.
Митн.тарифа на РБ включва 2 части - Първата част обхваща уводните разпоредби, а Втората част включва номенклатура и ставки на митата. Стоките са обхванати в 21 раздела, като номенклатурата на стоките е базирана на Конвенцията за Хармонизирана с-ма за описание и кодиране на стоките и на Комбинираната номенклатура на ЕС. Освен номелклатура, митн.тарифа включва :
1) ставки на митата, предоставяни от РБ при третиране “най-облагодетелствана нация” - посочени са в колоната “Общи мита” и се прилагат при внос на стоки, произхождащи от страни и региони, които са членове на СТО, ако не им е предоставено друго третиране едностранно или въз основа на договор.
2) преференциални ставки на митата, предоставяни от РБ в Рамките на Общата с-ма за преференции - прилагат се за стоки от страни, на които РБ едностранно предоставя преференции (това са предимно развиващи се д-ви)
3) преференциални ставки на митата, предоставяни в съответствие със споразумения, по които РБ е страна - Ставките на митата за стоки, произхождащи от страни от ЕС, с които РБ има сключено споразумение за асоцииране, както и стоките от страни, с които РБ има споразумения за създаване на зони за свободна търговия, се прилагат по реда и при у-вията, предвидени в съответните споразумения.
4) автономни тарифни мерки,
5) допълнителни мерни единици.
За стоки, произхождащи от страни, които не прилагат режим на “най-облагодетелствана нация” спрямо РБ, се прилага двоен размер на митата от колона “Общи мита”. След описанието на някои стоки е посочено означението “ТК”, което означава, че е предвидена тарифна квота за внос с намалени мита. Ако след описанието на стоката има означение “АТК”, се прилага автономна тарифна редукция
Митн.ставки на вносните стоки са диференцирани в зависимост от х-ра и преработката на стоката. Те са най-високи за готовите изделия и луксозните стоки, а са минимални за горивата и суровините.
Митническата облагаема стойност (МОС) се определя върху основата на договорената покупна цена плюс р-дите до български вносен пункт. Митото се начислява върху левовота равностойност на МОС в чужда валута по централния курс на БНБ към датат на извършване на митническата заверка. Правилата за определяне на МОС са детайлно изложени в Закона за митниците ( в сила от 01/ 01/ 1999г.) и Правилника за приложението му.
Митническото оформяне на стоките става срещу представяне на митн.декларация (сега единен административен документ), с приложени към нея фактура, спецификация, транспортни документи, застраховат.документи, сертификат за произход, удостоверение за износ/внос, експорт лиценз (ако стоката е на такъв режим), сертификати за кач-во (или ветеринарен, фитосанитарен и т.н. сертификати), документ за платена митническа такса и др.
Митническият режим е съвкупност от процедури, прилагани към дадена стока в зависимост от х-ра на стоката и целите на преминаването й през държ.граница на РБ.
Независимо от начина на преминаване на стоките през държ.граница те винаги подлежат на митн.контрол, дори когато не подлежат на обмитяване. Митн.контрол вкл.процедури по спазване на реда за преминаване на стоките през държ.граница, поставяне на митн.обозначения, проверка на митн.декларация, събиране на мита, акцизи, данъци и такси, събиране и представяне на статист.сведения.
Износните стоки обикновено не се облагат с мита, но се декларират и предявяват за митн.контрол на територията на митн.учреждение, където се товари стоката. При внос митн.оформяне се извършва на границата чрез подаване на митн.декларация и другите необходими документи. Освобождаването на стоките става едва след като се заплатят всички дължими мита, данъци, акцизи и такси.

При внос ДДС се начислява върху сбора от МОС, митата, акцизите и вносните такси. Износът на стоки не се облага с ДДС, тъй като това е териториален данък и за да се избегне двойното данъчно облагане.
Акцизът е самостоятелно данъчно задължение, с което се облагат определени групи стоки. Той се начислява еднократно, като данъчно задължени лица са производителите или вносителите на акцизни стоки. При внос акцизът се начислява върху сбора от МОС, митата и таксите. При износ стоките са освободени от косвени данъци, включително и от акцизи.