Лекции по Икономика

31. Същност и основание за равните възможности

Изискването да се представят равни възможности на всички хора да се създават условия и предпоставки всеки човек да получи еднакъв старт произтича от факта, че всички хора са свободни и равноправни. Предоставянето на равни възможности е въпрос на етика и морал на социалната справедливост, политическа демокрация и цивилизовани човешки отношения. Разгледани от позицията на икономиката на труда равните възможности:
- произтичат непосредствено от признаването на труда като едно от основните човешки блага
- правят възможно пълноценното използване на трудовия потенциал нацията
- поставят всички хора в равни условия при търсене на платена заетост
- подпомагат интеграцията на работниците и служителите с целите на предприятието
- съдействат за разнообразяване и подобряване структурата на заетите в предприятието
- премахват една от причините за социално напрежение за възникване на трудови конфликти
- предоставят реални възможности за израстване в професионално и квалификационно отношение
- съдействат за намаляване движението на работната сила
- позволяват по-малко разходи и време да се подберат необходимите кандидати за свободните работни места

Равните възможности имат няколко форми на проявление: - равен шанс за платена заетост, равен достъп до образование и до всички длъжности, равен дял в управлението, равна заплата за равен труд, равен достъп до допълнителните изгоди, равни условия на труд и равни условия на осигуряване.
Предоставянето на равен шанс за платена заетост означава всички които търсят платена заетост да имат еднакво право да кандидатстват за всяка вакантна длъжност, да получават равни права с всички останали кандидати и да бъдат оценявани със същите критерии, с които се оценяват и останалите кандидати.
Предоставянето на равен достъп до образованието – изобщо и в частност до професионално образование означава всички лица, които желаят без ограничения да получат задължително базово образование, достъп до желаното от тях професионално обучение и достъп до системата за повишаване на квалификацията и преквалификацията.
Предоставянето на равен дял в управлението означава да се възприемат такива принципи и да се създадат такива условия и правила за управление на човешките ресурси в предприятието, които ще направят свободен достъпа на всички заети лица до всички равнища на управление.
Равна заплата за равен труд – свързано е като ценност и означава всички работници и служители да получават еднакво възнаграждение, които имат еднакъв принос за предприятието като полагат еднаква заетост за него
Равен достъп до допълнителните изгоди означава те да се предоставят на работниците и служителите в предприятието въз основа на еднакви принципи, критерии, правила и процедури
Равни условия на труд – да се създадат такива правни норми или да се постигне такова споразумение между работодателите и синдикатите, които ще направят възможно всички заети лица да бъдат поставени в еднакви условия при определена продължителност на работното време, режима на труд и почивка, платения годишен отпуск и други. Тази форма на равните възможности е непосредствено свързана с трудовото законодателство и нормативните актове на правителството за тяхното реализиране. Съществено значение имат колективните преговори и споразумения между правителство, синдикати и работодатели по повод трудовите и осигурителните отношения.
Равния достъп до социалното осигуряване и битово обслужване в предприятието означава да се създадат такива законодателни норми и такива нормативни актове на правителството, или да се постигне споразумение между организацията на работниците и служителите и тези на работодателите, които да ги поставят при равни условия на отношение на социалното осигуряване и битовото обслужване в предприятието.