Лекции по Икономика

33. Световна търговска организация - структура и принципи на взаимоотношения между страните - членки.

Значението на ГАТТ през 90-те години намалява поради организационни и структурни затруднения. С увеличаване броя на членовете и разширяване на обхвата на на проблемите и областите на регулиране ефективността на ГАТТ рязко намалява. Това налага необходимостта от преустройство на генералното споразумение и преструктуриране на неговите органи. Предложението за такова преустройство се съдържа в Работната програма на ГАТТ през 1982г., като се е предвиждало то да се обсъжда на осмия кръг на многостранните преговори (т.нар. Уругвайски кръг). Началото на СТО се поставя със споразумението от Маракеш, подписано на 15 април 1994г. от тогавашните страни-членки на ГАТТ. Официалното откриване на организацията е 1 януари 1995г. СТО се базира на правната основа, изградена по времето на ГАТТ като съвкупност от многостранни споразумения. Създаването на СТО е свързано с очакванията за съществено трансформиране на м/унар.търг.отношения, за глобализация на свет.стопанство и усложняване връзките м/у отделните страни. Споразумението за СТО е ратифицирано от 81 държави и територии от всички региони на света, на които се пада 90% от обема на свет.търговия. Основателките на СТО са 53 развиващи се страни, 25 развити индустриални страни и 3 страни в преход (Румъния, Унгария, Чехия).
Основните разлики м/у ГАТТ и СТО са:
 СТО се създава като глобална икон.институция, а ГАТТ е доминирана от САЩ
 СТО притежава по-широк обхват на д-вие (не само стокова търговия, но и търговия с услуги и интелектуална с-ст, инвестиции ит.н.)
 СТО е завършена в структурно отношение и с ясно очертани и формулирани права, функции и отговорности.
Основните органи на СТО включват :
1) Конференция на министрите - провежда се поне веднъж на 2 години. Това е главният орган, който извършва сам или одобрява предприетите от другите органи мерки в изпълнението на функциите на СТО.
2) Генерален съвет - заседава при възникването на конкретни ситуации, изискващи спец.мерки
3) Комитети по регулирането на спорове и по прегледа на търг.политика
4) Съвети по търговията с услуги, по търговията със стоки и по търг.аспекти на интелектуална с-ст
5) Комитети по търговията и р-ието, по ограниченията във връзка с плат.баланс и въпросите на бюджета, финансирането и управлението
6) Секретарията на СТО, начело с ген.директор, назначаван от Конференцията на министрите