Лекции по Икономика

60. Същност и особености на международния маркетинг.

ММ е осъществяване в повече от една стрна на бизнес д-сти, които насочват потока от стоки и у-ги на 1 компания към потребителите с цел печалба. Маркетинг д-стите се осъществяват в повече страни и това обуславя сложността, разнообразието и комплексността на м/унар. маркетинг операции. Еволюцията на концепцията за фирменото управление, довела до господството на маркетинговата филисофия в бизнеса, минава през сл.етапи на р.ие на М д-стите:
1) Вътрешен маркетинг
2) Експортен маркетинг
3) Международен маркетинг
4) Мултинационален маркетинг
5) Глобален маркетинг
Подобно постъпателно р-ие на същността, функциите и направлението на М.д-стите се наблюдава най-ясно в практиката на мултинац.и транснац.компании (нюанс на разлика м/у тях). Необходимостта, целите и подходите на ММ и на глобалния М в голяма степен се определят от осн.х-ки на мултинац.и транснац.к-нии. Някои от тях са :
 крупни мащаби на д-ст
 концентрация на пр-во и пласмент на световния пазар
 притежание на крупни паз.дялове
 нарастващата им роля в р-ието на свет.стоп-во
Участието в м/унар.бизнес се превръща в необходимост и за много други стоп.организации, в т.ч. средни и дребни фирми. Осн.ф-ри за това са :
 обективна потребност за разширяване на пазарите успоредно с нарастващите производствени и маркет.възможности на фирмите
 нарастваща зависимост на нац.стоп-ва от интеграцията им в с-мата на МИО
 изостряща се конкуренция на нац.пазари
 възможности за оптимизиране на резултатите от научно-изследователската, инвестиционна, производствена, пласментна и др.д-сти.