Лекции по Икономика

68. Рекламата в международния бизнес - същност и особености.

1. Същност
Реклама е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или у-ги, заплащана от точно установен източник. Тя може да се определи и като публично представяне на информация за стока или у-га с помощта на художествени, технически и психологически начини на възд-вие в/у целевите групи и аудитория с цел да се предизвика, поддържа или разширява търсенето и да се осъществяват повече продажби и реализират по-големи печалби. ВТ реклама има някои специф.особености. тя обхваща с-ма от мероприятия, провеждани от фирмите зад граница, за въвеждане и утвърждаване на стоките, предназначени за износ, с цел да се предизвика интерес и търсене сред целевите групи, да се скл.повече и по-изгодни сделки със задгранични партньори и др. За осъществяване на задгран.реклама фирмата тр.да познава изискванията на външните пазари, на вносителите, на търговците на едро и дребно, на потребителите. В съвр.у-вия рекламата не само осведомява за стоките и у-гите, но и възд-ва в/у потенциалните купувачи. Търг.реклама способства за разширяване и ускоряване на реализацията на стоките на вътр.и външния пазар.
2. Функции
 информационна - запознава потенц.кръг от купувачи;създава представа за свойствата на продукта
 стимулираща - създаване на нови потребности
 въздействаща - формира предпочитание към марката;отделя стоката от тази на конкуренцията
 напомняща - поддържа осведомеността на клиентите
 социална - може да се използва за популяризиране на обществено значими идеи
 икономическа - чрез разпространение на сведения за у-вията и местата на продажба, за цените и т.н.
Рекламата е важно ср-во на неценовата конкуренция.
3. Видове реклама
3.1.Според функционалното й предназначение
А) Стопанска реклама - представя стоки, у-ги, фирми-производители, търг.фирми и др.
 потребителска - адресирана към крайните потребители
 работна - насочена към конкр.целеви групи, специалисти и експерти. Тя бива : промишлена (целеви от пром.потребители), професионална (хора от свободни професии или на своб.практика)
 търговска - адресирана към посредници, търговци на едро и дребно и др.
 селскостопанска - селскост.производители
Б) Социална реклама - преследва популяризиране на обществено значими идеи
В)Политическа реклама - цели популяризиране на полит.партии, орг-ции, лидери и т.н.

3.2 .В завис.от рекламодателя
А) Обща
 колективна - от нклк.рекламодатели с общи интереси в даден отрасъл; акцентът е в/у продукта
 групова - организира се от фирми-производители на допълващи се стоки
Б) Индивидуална - от 1 рекламодател

3.3. В завис.от жизн.цикъл на продукта
А) Въвеждаща - при въвеждане на нов продукт;гол.интензивност и високи р-ди за реклама
Б) Поддържаща - цели стабилизиране и разширяване на постигнатия паз.дял
В) Напомняща - в посл.фази на жизн.цикъл на продукта

3.4.Според пазарната територия
А) Местна - местни медии
Б) Регионална - за 1 илинклк.района
В) Общонационална - нац.медии
Г) М/ународна - специализ.рекламни издания, филми, м/унар.панаири и изложби
Д) Глобална - общоприти методи, форми и ср-ва, валидни за всички страни

3.5. Според начина на възприемане
 зрителна
 звукова
 звуково-зрителна
 зрително-вкусова
 зрително-обонятелна
 зрително-осезателна

3.6. Според степента на интензивност
 еднократна
 серийна
 кампанийна - масирана реклама в разл.канали и ср-ва
 перманентна

3.7. Според използваните канали и ср-ва


4. Рекламни константи
 наименование на фирмата
 търг.марка
 рекл.марка
 фирмено мото (It’s a SONY)
 рекламен лозунг
 фирмен цвят
 шрифтове и формати
 оформление на фирмените документи
 офрмление на външния вид на фирм.обекти
 фирмено облекло
 фирмен звуков сигнал и др.
5. Последователност на д-вията по планиране на рекламата
 Формулиране на рекламни цели
 Определяне на обектите на рекламата
 Съставяне на рекл.бюджет
 Избор на рекл.ср-ва
 Избор на рекл.агенти
 Разпределяне на рекл.бюджет по време
 Проверка на ефективността на рекламата