Лекции по Икономика

69. Средства за провеждане на рекламата в международния бизнес.

Каналът за разпространение е материалният посредник за предаване на рекламното послание на адресатите (печат, кино, телевизия, радио, др.). Рекламаносителите са напр. конкретен вестник и ли списание.
Рекламното ср-во е конкретният материален израз на рекламното послание.

1. Печатни средства
1.1. Прес реклама
 реклама във вестник - може да е рекл.съобщение; възд-вието му зависи от съдържанието на текста, рекл.лозунг, илюстрация, рекл.константи, място във вестника, х-р на вестника. Предимства та са : своевременност и гъвкавост, добър обхват на пазара, възможност за многократно повтаряне, сравнит.ниски р-ди. Недостатъците са : краткотраен живот на в-ците, ниско кач-во на възпроизвеждане на рекл.послание и др.
 реклама в списание - има по-голям ефект поради възможностите за диверсификация на обекта и по-добра селективност, по-качествено изображение с емоционално възд-вие
1.2. Печатни рекламни издания - особено място във външноикон.д-ст; разчетени са за точно опред.кръг купувачи; имат широко приложение при рекламирането на машини, турист.обекти, изделия на леката пр-ст. Трябва да са съобразени с нац.особености на страната, в която ще се разпространяват. Във ВТ д-ст те се разделят на основни и спомагателни видове. Основни са листовки, проспекти, диплянки, каталози и др. Спомагателни са ръководства за монтаж, каталози за резерни части, учебни плакати и др.
 листовки - масово печатно рекл.ср-во, което съдържа кратка информация и илюстрация на предлагания продукт. Ползва се за стоки за широко потребление и нови стоки. Издават се в голям тираж, черно-бели или в нклк.цвята и се разпространяват на многолюдни места.
 проспекти - печатно рекл.издание с кратко описание, илюстрации, графики, диаграми на 1 стока и нейните модификации. Представлява завършено рекл.издание и може да се разпространява по пощата, по панаири и др. Проспектите се издават в голям тираж с превод на нклк.езика, най-често с многоцветен печат.Широко приложение във ВТреклама на машини, съоръжения, битова техника и др.
 диплянки - неколкократно сгънато печатно издание с много илюстрации и кратко описание на стоките и у-гите. Чрез нея се довеждат до знаниетона заинтересованите фирми и потребители експортните възможности на дадено ВТ предприятие. Разпросранява се най-често по време на м/унар.панаири и се ползва за реклама на турист.обекти, хранит.стоки и др.
 каталози - обемисти печатни издания, съдържащи описания, техн.данни, илюстрации, систематизирани в опред.ред (понякога се вкл.и цени). Издават се в ограничен тираж, на луксозна хартия. Изключително важни са за представяне на фирмата и продукцията й, особено за фирми с широк спектър на д-сти и при търговия с промишлени стоки. Каталозите биват универсални (за експ.стоки на 1 фирма) и специализирани (за точно определени стоки). Издават се на нклк.езика; често се придружават от конкретни оферти или рекламни писма.
 рекламни указатели, справочници, ценоразписи - съдържат общи данни за фирмата
 поздравителни и сувенирни печатни издания - рекл.календари, джобни и календарни визитки; Дълготрайно и целогодишно рекламно възд-вие.
 етикет
 плакат
1.3. Директна реклама
 персонализирана адресна директна реклама (пощенска реклама)
 безадресна реклама

2. Реклама чрез електронно разпръсквателни ср-ва
2.1. Радиореклама - популярна масмедия, въздействаща със звук и провокираща възприятията; радиорекламата тр.да е с интересен текст, подходяща музика или звук.ефекти; радиорекламата се ползва за стоките за широко потребление и разл.услуги.
 рекламни обяви - предават кратък текст (30-40 думи) с муз.съпровод; могат да се предлагат готови записи, което е удобно при радиореклами в чужди радиокомпании
 самостоятелни рекламни програми - предават се като обективна информация или в развлекателна форма; могат да се оформят като радиорепортажи, беседи, диалози, радио монтажи или рекламни конкурси с въпроси към слушателите.
 спонсорирани програми - крупни фирми заплащат избрана програма по радиото, която ще обезпечи най-голям брой зрители
2.2. Телвизионна реклама - смята се за една от най-мощните и най-въздействащите; покрива широка аудитория; съчетава образ, цвят, звук и движение; ефективна е и защото действа в домащна, предразполагаща към доверие обстановка; прилага се главно за стоки за широко потребление; При използване на ТВ реклама тр.да се отчита рейтингът на предаването, дължината на клиповете и т.н.
 рекламни обяви - излъчват се във вид на кратки съобщения (15-30 сек) обикновено за нови стоки, за място на продажба, начини на употреба.
 търговски рекл.предавания - обикновено се вмъкват в програмата под формата на кратки сцени, скечове в продължение на 20-60 секунди. Използва се и платения репортаж , но той е много скъп.
 спец. ТВ рекл.филми (спотове) - изработват се като игрални, документални, куклени, мултипликационни филми и служат за популяризиране на производствени, търг.предприятия, търг.марки идр.
 спонсорирани предавания - стремежът е да се направи такава програма, която да обезпечи най-голям брой зрители; предаването се прекъсва за реклама и в края на програмата се обявява спонсориращата фирма и стоките, които тя предлага.
 различни копродукции - напр. “Всяка неделя”, “Каналето”, “Хъшове” и др.
 спортни състезания - поставят се рекл.материали по стадионите и трибуните; в случаите на м/унар.състезания цените са много високи.
 диапозитиви и диапозитивни филми - излъчват се обикновено в паузите за 5-10 сек.и струват сравнително евтино.
2.3. Кинореклама - д.ва в/у разл.човешки сетива, но заангажира вниманието чрез абстрактно-логически разсъждения. Предназначените за чужбина рекл.филми задължително се съпровождат с превод или са дублирани.
 общи рекл.филми - предназначени са за масовия потребител и представят стоки за широко потребление; имат продължителност от 1-3 минути
 спец. рекл.филми - предназначени са за опред.кръг специалисти от даден отрасъл; те са значително по-дълги (10-20 минути); най.често при тях се използват ср-вата надокументалното кино

3. Външна и транспортна реклама
3.1. Външна реклама - една от най-рано възникналите; в нея преобладава рекламирането на цигари и напитки, автомобили и петролни продукти, но все по-често се ползва и за хранит-стоки, козметика, банки и застрахователни компании, турист.и транспортни фирми. Външната реклама е предназначена основно за налагане и за напомняне на името на фирмата, марката, стоката.
 плакат - в него осн.идея и цел на рекламата се изразяват чрез интересни художествени комбинации, изображения и цветове, а текстът е съвсем кратък и запомнящ се; понякога плакатите се осветяват; няма установени стандарти за големината им;
 рисувани щитове и калкани - рисуваните щитове са сголеми размери и се поставят на мегистрали с интензивно движение. За рисуване по калканите се избират гъсто населени места, където рекламното пано може да се вижда добре от много страни.
 светлинна реклама - забележимо изпъкващ светлинен знак, специално осветен или с движещи се светлинни ефекти. Най-разпространени са светлинните неонови фирми, фигури, светещите реклами, светлинни рекл.текстове. Първоначалните и експлоатационните р-ди са твърде високи.
 билбордове - повишена роля през последните години; автоматично сменящите се рекламни площи позволяват едновременно да се рекламират нклк.продукта.
3.2. Транспортна реклама - реализира се чрез разпространието в транспортните ср-ва или е външно разположена в/у автобуси, трамваи, по гари, спирки и др. Има информационна и напомняща роля. Предимствата са свързани с възможността за привличане на вниманието на пътуващите, гъвкавост, ниска цена. Недостатък е ниската престижност сред бизнес средите и някои потребители и ограничените възможности за ползването й в по-малките селища.
 в трансп.ср-ва
 външно в/у трансп.ср-ва, по гари, спирки и др.

4. Реклама на мястото на продажбите - възд-ва в/у купувачите непосредствено; предизвиква импулси за покупка; трябва да се насочва и в/у изграждането на потр.навици и предпочитания.
4.1. Витрини - има за задача да привлече вниманието на потенц.купувачи. Това изисква грижлив подбор на мострите и естетическо оформление на витрините. Витрините могат да са : специализирани (за стоки от една и съща група), комбинирани (нклк.вида сродни стоки), смесени (за всички стоки, соито се продават в магазина). Освен външни се оформят и вътрешнощандови витрини.
4.2. Вътрешномагазинна информация и реклама - ориентират купувачите по отнош.на интересуващите ги стоки. За целта се използват информ.указатели, худ.плакати, светлинни табла, радиоинформация, консултации и упътвания от щандовия персонал. Най-непосредствено възд-вие имат подреждането на щандовете, показването на начина на употреба и т.н.
4.3. Рекламни материали и реквизити - манекени, макети, стелажи и др.
4.4. Демонстрации, дегустации и ревюта - провеждат се на м/унар.изложби, специално организирани срещи и т.н.
5. Национални и м/унар.панаири и изложби
5.1. Изложбени мероприятия: световни изложения, постоянни изложби, изложби-базари
5.2. Търговски музеи и фирмени музеи
5.3. Информ.центрове, търг.-рекл.служби и бюра
5.4. Демонстрации, дегустации и ревюта

6. Рекламна опаковка и амбалаж - особено важни са за стоките за широко потребление
6.1. Рекламна опаковка и амбалаж - за да изпълняват рекл.роля те тр.да отговарят на редица изисквания : да са изработени от подходящи материали; да съхраняват стоката и да са оригинални; да съдържат ясно обозначено наименование на рекл.стока, фирмата-производител, начина на употреба.
6.2. Етикет
6.3. Рекламна амбалажна хартия, пликове и др.

7. Други средства
7.1. Скрита реклама - статии, репортажи, отзиви на купувачи, скрита филмова реклама
7.2. Организиране на безплатни екскурзии
7.3. Рекламни стокови мостри