Лекции по Икономика

6. Външнотърговски режим на България.

Външнотърг.политика е неразделна част от външноикон.политикаи външната политика на една страна. Тя е с-ма от мероприятия, провеждани от държавата за регулиране на външ.търговия. Включва мерки в областта на митническата, данъчната, валутната, кредитната политика на страната.
Осн.ср-ва за регулиране външ.търговия и провеждане на външнотърг.политика:
- МИТА
- ДАНЪЦИ
- АКЦИЗ
- ВАЛУТНИ РЕГУЛАТОРИ
- ВЪНШНОТЪРГОВСКИ РЕЖИМ /ВР/
ВР се реализира предимно с админстр.ср-ва и включва колич. и др. нетарифни ограничения и стимули, чрез които д-вата се стреми да регулира стокообмена. Като цяло ВР в България е либерален и 3/ 4 от стокобмена се осъществява свободно, бе ограничения. ВР обичайно се установява с постановление на МС за календарна година, като текущо в него могат да се внасят промени. В завис.от икон.у-вия се прибягва до установяване на определен режим за отделни стоки.

Регистрационен режим - предвижда се за сделки със стоки за потребление/ месо, млечни произведения, тютюневи изделия и т.н./ Регистрацията се извършва от Мин-во на търговията и туризма. Цели да се осигури статист.отчетност и контрол в/у дължимите данъци, мита, акцизи.
Разрешителен режим - за особено важни за държавата стоки исделки. Напр.за вноса и износа на злато, сребро, платина, упойващи вещества, ядрени материали и др. На разр.режим са и сделки със стоки, за които са определени квоти по опети от България м/унар.договорни задължения, като например за текстилни изделия и облекла за ЕС, САЩ, Канада и Турция. За разрешаване на сделките заявителят подава в Мин-во на ТТ удостоверение за износ/внос по образец в два екземпляра, придружено с др.документи, което се разрешава или не в двудневен срок. За някои конкретни стоки се изисква разрешение на съответното мин-во или ведомство. Срокът на удостоверението при регистр.режим е 45 дни, а при разрешителен 90 дни от датат на издаването му.

Разрешителен режим за стоки, чиито обмен е в рамките на определени квоти или плафони - обявява се конкурс или търг, като у-вията и редът за провеждането им се определят със спец.наредба от министъра на ТТ. Разпределението на дяловете от квотите става от специално назначена комисия, като на 1 заявител може да се предостави не повече от 35% от една квота, за да се избегне монополизирането. На спечелилите дялове от квоти се издава удостоверение за износ/внос. В някои случаи МТТ изисква от заявителите да внесат депозит или да открият банкова гаранция, които се освобождават при реализиране на сделката при посочените у-вия. След осъществяване на външнотърг.сделка заявителят е длъжен да информира МТТ чрез представяне на митн.декларация и платежни документи.

Стоки, за които са определени мин.цени при износ или внос

Стоки, които до определени кол-ва са освободени от мита или имат намалени мита - цели се стимулиране на вноса до определен размер. Определят се контингенти за безмитен внос или с намалени мита. Митнически облекчения се предоставят след регестрация на вноса в МТТ и писмено становище на съответното компетентно мин-во.

Стоки, освободени от мита

Стоки, за които се събират импортни или експортни такси - Експ.такси са въведени за някои стоки с цел да се ограничи износа им. Такива стоки са живи животни, морски охлюви и рапани, необработен дървен материал. Експ.такси са определени в USD за единица кол-во, платими по курса в деня на обработване на сделката. От 1 юли 1996г е въведена импортна такса в размер 5% от МОС, която е предвидено да се намалява ежегодно. От 1 юли 1999г до 30 юни 2000 тя трябва да е !%. От тази такса са освободени само малък брой стоки като енергийни суровини, някои фармацевтични продукти, памук, нерафинирана захар.

Стоки, забранени за внос или износ - забранява се износът на редица стоки, необходими за нац.стоп-во ка то стоки от хум.помощ, човешка кръв и плазмаи др. Временни забрани за износ се въвеждат например за зърнени храни и фуражи, отпадъци от черни метали и др.

Специален търговски режим въз основа на поети от държавата м/унар.договорни задължения - напр.със страните от ЕС въз основа на временното споразумение за асоцииране. Такъв режим има и със страните от Европ.асоциация за своб.търговия на основата но подписаното споразумение за създаване на зона за своб.търговия, като либерализацията е в сила от 1 юли 1993г.

В завис.от промените на вътр. и м/унар.пазар д-вата може да променя администр.ср-ва за провеждане на външнотърг.политика. Могат да се използват и др.ср-ва за провеждане ВТ политика - субсидиране на износа, преференциално кредитиране, изисквания за етикетировка и маркировка и др.