Лекции по Икономика

5. Същност и организационно устройство на външноикономическите отношения на България.

1. Същност на ВИО - с-ма от трансгранични отношения, възникващи по повод трансграничния икон.обмен на РБ.
Субектите на ВИО се делят на 2 групи - 1) субекти, пряко свързани с икон.обмен на стоки и услуги, т.е. ВТ фирми и банки; 2) институции, формиращи организационната стр-ра на ВИО.
Институциите биват такива с широка компетентност и с тясна компетентност. Към първата група се отнасят Министерски съвет, МВнР, Институт по ВТ, Българска търговско-промишлена палата, търг.представителства и др. Органите с тясна компетентност са Митническата администрация, Агенция за стандартизация и метрология, Държавен ветеринарно - санитарен контрол, ХЕИ и др.
Обекти на ВИО са както директният икон.обмен, така и всички косвени фактори, улесняващи и динамизиращи ВИО. Това са спогодби за свободна търговия, за преференциално митн.облагане, за асоцииране към интеграционни общности, за предоставяне на информация на чуждестранни партньори и потенциални инвеститори, извършване на услуги, свързани с ВТ д-ст като издаване на сертификати за годност, качество и др.
2. Организационно у-во на ВИО
2.1. Мин.съвет - държавен орган, заемащ центррално място при осъществяване на външнополит.процес, част от който е външноикон.политика. Тя е функция на общия полит.курс на правителството, определен с консенсус от Нар.събрание.
2.2. МВнР - наред с практическото осъществяване на полит.отношения с другите д-ви, на МВнР са възложени важни функции и по разработване и осъществяване на външноикономическата и търговската политика на страната. Това се извършва съвместно с останалите компетентни министерства и ведомства. Обособени са специализирани структурни звена, в чиито състав влизат квалифицирани икон.кадри.
2.3. Министерство на финансите - съгласувано с другите министерства осъществява подготовка и преговори за сключване на вдустранни спогодби, за получаване на гарантирани държ.кредити, разработва и предлага икон.и юрид.регулатори в областта на чуждестр.инвестиции, управлява външния дълг, сътрудничи с м/унар.финансови и кредитни институции и др.
2.4. Министерство на търговията и туризма - определени функции в разработването и провеждането на търговската и външноикон.политика на страната.
2.5. Дипломатически и консулски представителства - от 1994г. им е възложено да изпълняват и функци на задгранични органи за осъществяване на външноикон.политика на страната. Организират се служби по търговско - икон.въпроси
2.6. Търговски представителства - държ.органи за осъществяване на ВИО с широк кръг от функции и задачи. Д-стта им е под общото ръководство и контрол на дипломат.представителство на представляваната д-ва. Институтът на ТП има своя автономност, което означава, че м/у 2 д-ви може да има ТР дори когато м/у тях не са установени дипл.отношения. Търг.представител отговаря за поддържането на постоянни делови контакти и връзки със съответните министерства, ведомства и други органи на д-вата, на чиято територия се намира представителството.
2.7. БТПП - предоставя необходима информация на бълг.фирми с цел подопомагане на д-стта им в чужбина. Към нея действа и арбитражен съд.
2.8. Митническа администрация - стр-рата й включва Главно управление митници, районни управления, митници. Митн.администрация е организирана централизирано. Шефът на ГУМ е с ранг заместник-министър на финансите.
2.9. ДВСК - д-стта му е свързана с издаването на ветеринарни и фитосанитарни сертификати при съответните видове търговия.
2.10. ХЕИ - санитарен контрол и сертификати.