Лекции по Икономика

7. Рискът при инвестиционните решения

Важна отговорност на финансовия мениджър е разкриването на рисковете и възможностите за противодействие. Величината на риска по повод на първичната инвестиция произтича от несигурността с очакваната възвращаемост от тази инвестиция. Колкото е по-голямо разминаването между действителните и очакваните постъпления, толкова е по-голям рискът. Влияние оказват също: времето, инфлацията, наличието на гаранции.
Видове риск:
- пазарен
- уникален
- финансов
- ликвиден
- стартов
- производствен
- търговски
- валутен
- екологичен
- инфлационен
Обичайните рискове обикновено се изразяват в неблагополучия в хода на самия инвестиционен процес като: не спазени срокове, не осигурена работна ръка, забавени доставки, ако всичко това се преодолее идват други рискове, които изброихме.
Финансовият мениджър трябва да може да се ориентира в същността на различните видове риск и подходящите риск, мениджмънт и техники в противен случай няма да може да прецени достатъчно точно очакваната възвръщаемост от инвестиционни проекти. З е известно, че от инвестиции с по-високо равнище на риск следва да има по-голяма възвращаемост. Пазарният риск зависи от несигурността на капиталовия пазар като цяло.
Уникалният риск е рискът, произтичащ от финансовото състояние на конкретното предприятие. За разлика от пазарния, той подлежи на регулиране чрез диверсификация на активите. Пазарния риск на един актив се измерва с неговия бета коефициент.
Бета е отношението на процента на растеж на доходността на конкретна ЦК на конкретно дружество съпоставен с процента на растеж на пазара като цяло.
В развитите страни бета на всички ЦК се публикуват справочници, у нас или се работи по аналогия с фирми от тези страни или се правят самостоятелни изчисления за бета. Рисковите активи имат бета по-висок от единица, а по-малките рискови инвестиции имат бета по-малък от единица.
Една от основополагащите концепции във финансовия мениджмънт се нарича модел за оценка на капиталовите активи (МОКА). В този модел очакваната доходност от всички единични активи трябва да е равна на възвращаемостта от финансиране с обикновени акции + бета по пазарна норма на възвращаемост минус нормата на възвръщаемост без риск.
Извод: Инвестиционните решения са едни от най-важните за финансовия мениджмънт и изискват солидни познания за финансовите пазари, за риска и начина на неговото управление и за възвращаемостта на активите.