Лекции по Икономика

10. Проблемът за цикличността в икономическата теория. Антикризисна политика.

Теориите за съществуването на икономическите цикли се разделят на 2 групи:

- Екзогенни теории, според които причините за възникване на циклите трябва да се търсят извън рамките на икономическата система. Някои обясняват циклите с въздействието на атмосферното влияние върху плодородието, други с въздействието на различни външни фактори – демографски промени, научно-технически прогрес, промени в климата и др. Според Касел цикличността в икономиката е цената, която обществото трябва да заплаща за плодовете на техническия прогрес. Техническите изобретения водят до поява на нови отрасли и производства и така производствените разходи надминават предполагаемите първоначни издръжки, печалбата спада и расте лихвения процент. Съчетаването на тези процеси заедно със забавената реакция на предприемачите по отношение на промените стават причина за появата на периодични колебания в икономика.

- Ендогенни теории, според които причините за проявяване на циклите са вътре в системата на икономиката. Основното схващане на класиците икономисти за обясняване на икономическите колебания е временното отклонение на пазарната система от равновесното й състояние. Това е т.н. “равновесна осцилация” – движения в икономиката вследствие различия между съвкупното търсене и съвкупното предлагане – търсенето се извършва по текущи цени, а предлагането по цени от предходния период. В краткосрочен период това предизвиква редица отклонения на предлаганите и търсените количества стоки от равновесните. За дълъг период благодарение на гъвкавите цени се достига равновесие.

Марксическата теория вижда причините за кризите в същността на капиталистическата система, в противоречието между обществения характер на производството и частния начин за присвояване на благата.

Кейнсиански подход – причините са в нарушеното съответствие между спестяването и инвестициите. Кризата се предшества от ситуация при която спестяването превишава инвестициите. В резултат на това се свива производството, расте безработицата, доходите падат и търсенето се свива още повече. Икономическата система навлиза в рецесия от която не може да се излезе без намесата на държавата.