Лекции по Икономика

9. Измерване и прогнозиране на икономическия цикъл.

Стопанските колебания протичат при различна продължителност и дълбочина. В зависимост от това те се делят на дългосрочни, средно­срочни и краткосрочни:
- Дългосрочни колебания (структурни) - се обус­лавят от дългопроникващи структу­рни изменения на стопанството, предизви­кани от научно техническите открития. Движи се между 57-60г.
- Средносрочни колебания (конюнктурни) - от 5 до 7г.
- Краткосрочни колебания - 3-4г. Те са свързани с натрупване на резерви. Разновидност на краткосрочните стопански колебания са сезонните колебания - за 1г. Дългосрочните и краткосрочните колебания са неконюнктурни колебания. Една част от тях са предизвикани от промени в структурата на икономиката, а други - от промени с краткотрайно значение, наложени от смяната на годишното време. Средносрочните колеба­ния се третират като конюнктурни колебания, т.е като колебания, тяснозависими от стопанското състояние. Конюнктура - съвкупност от обстоя­тел­ства и условия които влияят върху цялостният живот на дадена страна. Тя отразява постоянното движение на икономическия процес. Конюнктурните коле­ба­ния представляват закономерна смяна на едно икономическо състояние с друго. Характерно е, че тази смяна се осъществява в рамките на опреде­лен цикъл.

Цикличният характер на икономическото развитие се свързва с движениято на съвкупното предлагане (търсене).

Фазите на цикъла са:  криза, депресия, оживление и подем. За изследването на конюнктурният цикъл и фазите, които го определят, се използват едни и същи показатели (различните форми на дохода, делът на производствените инвестиции, състоянието на ликвидноста, броят на заетите и безработните, колебания в лихве­ният процент, ценовите отклонения, състоянието между внос и износ на стоки и услуги и др.). При фаза ожив­ле­ние растат почти всички показатели (P,V на БНП, работна заплата и т.н). Движението на подем продължава определен период от време и има момент, когато то достига своят максимум известен като икономически разцвет (икономически бум). Подема се прекъсва и започва спад.

Кризата представлява най-ниската точка на стопанския цикъл, характерна с най-висок темп на безработица и най-нисък темп на нарастване на БНП. Депресията от своя страна завършва с форми­ра­не на условия за оживление на стопанската активност.