Лекции по Икономика

8. Същност и характеристика на икономическия цикъл.

Икономическия цикъл е времето от началото на един спад (криза) на производството до друг. Той обхваща следващите един след друг спадове и подем на икономическата активност в продължение на много години. Според някои икономическия цикъл е външно явление, т.е предизвиква се от екзогенни фактори по отношение на икономическата система. Според други - икономическия цикъл е вътрешно явление, предизвикано от ендогенни фактори присъщи на нея. Според трети е резултат и на външни и на вътрешни фактори.

За фактор, непосредствено определящ равнището на производството и заетостта се считат равнището на общите разходи, които от своя страна са детерминиращ фактор на съвкупното търсене и предлагане. Затова цикличният характер на икономиката се свързва с динамиката на съвк.търсене и предлагане. Според Оукън циклите на търсенето са повече. Различаваме:
- къси - 3-5 год.
- средни -7-11 год.
- дълги - 47-60 год.

Според един от класическите подходи  икономическия цикъл се изгражда от 4 фази - криза, депресия, оживление, подем:
криза – най-ниското равнище на цикъла – спад на производството и увеличаване на стоковите запаси, намаляване на печалбите, съкращаване на БНП, рязко повишаване на лихвения процент, увеличена безработица и т.н.
депресия – производството и заетостта достигнали най-ниското си равнище при кризата се запазват, но има леко оживление, постепенно изчезват стоковите запаси, спира намаляването на цените, заетостта се задържа и т.н.
оживление – нарастване равнището на производството, пълна степен на заетост, разширява се търсенето на кредити
подем – когато производството започне да работи при най-пълно използване на производствените мощности и пълна заетост, цените проявяват тенденция към повишаване, а ръста на деловата активност се прекратява. След време отново настъпва криза и цикълът се повтаря.

Фактори за излизане от кризата са:
- намаляване на цените
- съкращаване на производството
- намаляване на работната заплата
- внедряване на нови технологии
- подобряване организацията на труда
- обновяване на производствените мощности и др.