Лекции по Икономика

10. Еднопродуктово ценообразуване

Еднопродуктовото ценообразуване се проявява когато една фирма произвежда и продава само една единствена стока или когато фирмата продава номенклатура от стоки, но стоката, за която започва производство не е технологично и разходно обвързана с другите стоки.
Технология:
1. Формиране на изходна цена в съответствие с вътрешнофирмените условия- Това е първия етап на стока, която се внедрява в производството. За да се калкулира себестойността на стоката се уточняват разходите по видове, при изготвянето на опитен образец и нулева серия. Също така се извършва планиране на разходите по продажбите, по организации, управление и финансиране. Планират се всички разходи за цялото планирано количество на производството.
На основата на изготвената планирана калкулация на разходите и на фирмената задача за печалбата се определя изходна цена. На този етап се налага цената да се определя чрез някой от калкулативните методи. Тя се съобразява само с вътрешнофирмените условия.
Следва разкриване на оптималното съотношение цена – продажби. Тази цена е предварителна, защото за да се установи цена трябва да се вземат в предвид пазарната ситуация, конкуренцията и др. външни фактори.
2. Обвързване на цената с пазарните условия – Това е вторият етап на еднопродуктовото ценообразуване. На този етап се утвърждава продажната цена на стоката. Извършват се анализи, които имат за цел да съобразят цената с пазарните позиции, които ще заеме стоката. Също така се съобразява цената и с пазарните позиции на фирмата и с тези на конкурентите.
Сравняват се съответствието на цената с качеството и технологията на стоката, а също така и с конкурентните аналози. Анализират се предпочитаните от потребителите свойства и изгоди от стоката.
3. Разработване на стратегия за увеличаване на печалбата от производството и продажбите – Винаги се търсят възможности за увеличаване на печалбата, защото винаги има риск за достигане на планираните продажби. В това отношение се разкрива влиянието на редица фактори като се анализират всички възможности и рискове за фирмената дейност. При разкриване на възможностите или недостатъците фирмата може да планира или прегрупира силните си страни и да вземе мерки.