Лекции по Икономика

10. Организация на ФСА като практическа дейност.

Като практическа дейност ФСА се осъществява целенасочено и планомерно. Само при такива условия могат да се очакват добри резултати от анализа, затова е наложително преди да се започне аналитичната работа да се уточнят обектите и субектите на анализа, целите и задачите на неговото извършване, сроковете за започване и приключване на аналитичната работа. Желателно е, но не е задължително предварително да се състави един вариант на план-програма за извършване на анализа в предприятието, в която да бъде даден отговор на следните въпроси: кой, кога, къде, с каква цел и по какъв начин ще извършва анализа. Ако за практическите нужди се приеме варианта план-програма е желателно след като тя бъде разработена да бъде съгласувана с ръководителя на предприятието и дори “облечена” със заповед на ръководителя за търсене в последствие на персонална отговорност. Като правило план-програмата съдържа няколко раздела.
В първия раздел на план-програмата най-напред се уточняват целите и задачите на анализа. Целите и задачите произтичат от чисто практически нужди, а именно: разкриване на слабости в дейността на предприятието и на неизползвани до момента резерви и потенциални възможности.
Във втория раздел в зависимост от целите и задачите на анализа се определят обектите на анализа. Анализът може да обхване цялата дейност на предприятето, т.е. да бъде пълен и комплексен, но той може да обхване и само част от дейността или пък отделни показатели, т.е. той да бъде частичен или локален ФСА.
В трети раздел се фиксират субектите на аналитичната работа, т.е. конкретните изпълнители на тази работа. Субектите са служителите от съответните функционални отдели и служби и най-вече специалистите от финансово-счетоводните отдели на предприятията. В случая обаче, когато се извършва пълен и комплексен анализ могат да бъдат привлечени и специалисти с неикономическа компетенция и квалификация (инженери, юристи). При тези условия много важно е правилното разпределение на аналитичната работа съобразно квалификацията на участниците в нея. Задължително е в план-програмата да се посочи и ръководителя или отговарящия за извършването на анализа – най-често главния счетоводител или негов заместник или евентуално ръководителя на отдел “Анализи и прогнози”, ако има такъв отдел в предприятието.
В компетенцията на ръководителя на аналитичната работа влизат следните задължения:
-да умее да установява и да подсказва потребностите от необходимата аналитична информация
-да знае как да задоволява тези информационни потребности
-много добре да познава икономическите показатели на предприятието
-да знае реда и начина за съставяне на годишния финансов отчет и свободно да борави с неговото съдържание
-отлично да познава методическите способи и методики на анализа
-да е запознат добре със съвременните информационни технологии
-да притежава добра, както специална така и обща култура и умение за общуване с хората
В четвърти раздел следва да се посочат източниците на данни за анализа. Те зависят най-вече от целите, задачите и от обектите на анализа. Основният информационен източник е ГФО. Ако е необходимо се посочват и някои извънотчетни източници на данни.
В пети раздел следва да се уточнят периодите на аналитичното изследване, т.е. сроковете за започване и приключване на аналитичната работа. Тези срокове трябва в максимална степен да бъдат съобразени с обема на анализа и с конкретните условия за неговото извършване. Те трябва така да бъдат подбрани, че да не създават предпоставки за излишно напрежение или за демобилизация у извършващите анализа.