Лекции по Икономика

9. Система от икономически пказатели използвани от ФСА и тяхната класификация.

ФСА използва цяла съвкупност от показатели, в която е отразена финансовата и стопанската дейност на предприятието. В икономическата теория и практика съ-ществуват много определения за показатели, но най-често те се определят като средство за изразяване на даден икономически резултат и като единица от метрич-ната система за количествено и качествено изразяване на икономическия резултат. Във всяко предприятие се разработва система от показатели за планирането и анализизрането на неговата дейност. Системата от показатели е логически свързани помежду си икономически показатели за възможно най-пълното характеризиране на анализираната дейност. Системата от показатели е задължителна само за пред-приятието, където те се използват. При разработването на системата от показатели се изхожда поне от 2 съображения:
1.Тази система да дава най-пълна количествена и качествена характеристика на резултатите от дейността на предприятието.
2.Чрез системата от показатели да се избегне дублирането на данни, което води до неверни резултати от анализа.
Всички показатели имат съдържание и форма. Съдържанието на показателя изразява икономическата същност на планираните и анализираните в последствие икономически процеси и явления. Формата представлява неговия числов израз.
Голямото разнообразие от икономически показатели налага те да бъдат групирани и систематизирани по определени признаци на подобие, наречени класификационни признаци. Целта е да се внесе прегледност и по-добра организация на аналитичната работа. Най-често се използват следните класификационни признаци:
-измерителите на показателите
-количествените и качествените характеристики на отразяваните икономически процеси и явления
-самостоятелното или съвместно прилагане на показателите и др.
В зависимост от измерителите показателите биват: натурални, условно-натурални и стойностни. Натуралните са 1 от най-разпространените показатели за анализа. Отразяват главно физико-химичните свойства на анализираните обекти. Те са много подходящи за извършването на анализ, тъй като за разлика от например стойностни-те показатели те не обезличават индивидуалните особености на анализираните обек-ти и не се влияят от инфлационните процеси. Разновидност на натуралните показа-тели са условно-натуралните, които са с ограничено приложение и се използват главно за анализирането на продукция с богато асортиментно разнообразие. При стойностните показатели измерител е паричната единица. Това са показатели за анализиране на производството и продажбите в предприятията, на приходите, разходите, печалбата и т.н.
В зависимост от характера на отразяваните процеси икономическите показатели биват:
- количествени – използват се за изразяване, както на абсолютни така и на относи-телни величини. Например при анализиране обема и структурата на реализирана-та продукция. Количествените показатели могат да имат, както натурални така и стойностни измерители
- качествени – за характеризиране на качествените характеристики на икономичес-ките обекти. Например за анализиране на икономическата ефективност от из-ползването на материалите, труда и финансовите ресурси. Също и за анализиране на качествени характеристики на продукцията от гл.т. на нейното съответствие на определени изисквания (стандарти, норми).
В зависимост от обхвата на изразяваните икономически резултати показателите биват:
- обобщаващи – характеризират дейността на предприятието като цяло, т.е. като обобщен икономически резултат. Например обща сума на приходите или разходите
- частни – изразяват само част от общия резултат или отделни негови страни. На-пример сума само на приходите от дейността или само на финансовите приходи.
В зависимост от това как се прилагат показателите, самостоятелно или в съчетание с други показатели те биват:
- абсолютни – могат да бъдат с натурални, стойностни или трудови измерители. Чрез тях се представя първичното изразяване на стопанските процеси от гл.т. на техния обем и състав. Например обема на реализираната продукция в стойностно и натурално изражение, сумата на приходите и разходите
- относителни – производни са на абсолютните. Като правило те са частно между 2 абсолютни показателя, в резултат на което се получават коефициенти, индекси или относителни дялове. Коефициентите са частно между числовите величини на 2 различни показателя, между които има връзка, за един и същ период от време. Индексите са частно между числовите величини на един и същ показател, но за различни периоди от време или за различни региони (динамика). Относителните дялове са части от цялото и чрез тях се анализират структурните изменения.
В зависимост от периода на прилагане показателите биват: панови и отчетни. тяхна база се извършва т.нар. сравнителен анализ.
От гл.т. на времето, в което се характеризира даден икономически резултат показателите биват:
-моментни – характеризират икономическия резултат към определен момент. Например численоет на персонала към определена дата
-интервални – характеризират икономическия резултат за определен период от време.
Според ролята в икономическите изследвания и анализи показателите биват:
-резултативни – чрез тях се изразява крайния резултат от дейността на анализирания обект
-факторни – чрез тях се изразяват причините (факторите) довели до конкретния икономически резултат. Тези показатели са съставни на резултативните и ги обосновават и обслужват.