Лекции по Икономика

8. Информационни източници на данни за икономическия и ФСА.

Информационната система на всяко предприятие като източник на данни за ФСА включва освен информация за извършващите се икономически процеси и явления и информация със специален характер. Това налага в процеса на извършване на анализа да се подходи избирателно и от цялата информационна съвкупност да се подберат само онези данни, които в максимална степен удовлетворяват нуждите на анализа. Информационните източници на данни за нуждите на анализа най-често се систематизират в следните основни групи:
1.Производствено-технологични източници – най-малко се използват за нуждите на анализа. Те са полезни при анализа на технико-икономическите характеристики и параметри на технологичния процес и на произвежданите изделия. Този източник на данни включва преимуществено техническа и технологична документация на предприятието, от която се черпят данни за конфигуративните особености на изделията, за разходите за труд и материали, за разходите за РЗ за единица изделие. Този източник на данни е много полезен при извършването на анализ на ефективното използване на ресурсите на предприятието (материални, трудови, финансови ресурси).
2.Планово-нормативни източници – система от икономически данни, регламентиращи цялата планова дейност на фирмата, а така също и данни свързани с изпълнението на вътрешнофирмени планове и задачи.
3.Отчетно-статистически източници – всеки от посочените източници участва с различен относителен дял в общия информационен поток, като с най-голям относителен дял са отчетно-статистическите източници. Тук се включват: оперативна отчетност, счетоводна отчетност и статистическа отчетност. Оперативната отчетност отразява факти и явления от определени по-тесни участъци от дейността на фирмата. Този вид информация служи най-вече за текущите нужди на анализа, на базата на който се извършва текущия оперативен анализ и текущото оперативно управление на дейността на фирмата. Счетоводната отчетност като източник на информация заема най-важно място в системата на икономическата информация, използвана от ФСА. Тя представлява около 2/3 от общия информационен поток във всяко предприятие и в общия обем информация, използван от ФСА. Основния източник на данни тук е Годишния финансов отчет с неговите основни компоненти – баланс, ОПР, отчет за паричния поток (ОПП) и т.н., и приложенията към Годишния финансов отчет. От счетоводния баланс се черпи информация най-вече за анализирането на фин. състояние на предприятието: за ДА и КА, на Капитала (собствен и привлечен) и т.н. От ОПР се черпи информация за аналитичното изучаване на финансовите резултати от дейността, така също и за изучаване приходите, разходите, за анализиране на данъците и т.н. От ОПП се осигурява системна информация за движението на паричните средства на предприятието в хода на неговата дейност. На базата на ОПП се прави анализ на способността на предприятието да произвежда парични еквиваленти и парични наличности, а така също и анализ на използването на парични потоци по направления – например анализ на паричния поток от оперативна дейност, от инвестиционна дейност, от финансова дейност, а така също и анализ на положителните и отрицателните страни на паричните потоци на фирмата. Важно значение за ФСА като източник на информация имат и приложенията към ГФО. От тези приложения най-много се използват: справката за ДА; справката за вземанията и задълженията; справката за притежаваните ценни книжа; справката за участие в капитала на други дружества; справката за финансовите резултати; справката за данъчните временни разлики справката за извънредните приходи и разходи. От всички тези справки се вземат детайлизирани подробни данни за за ФСА. Статистическите източници на данни заемат малък дял от източниците на данни за ФСА. Обикновено тези данни се формират на базата на оперативната и счетоводната отчетност. Затова е за предпочитане да се използват тези източници. Статистическите източници служат най-вече за анализиране обема на дейността на фирмата, в смисъл обема на производството и реализацията, за анализиране използването на РВ, на разходите за РЗ. Статистическите източници на данни включват 2 вида формуляри, които се използват в анализа: формуляри отразяващи икономическата дейност на всички отрасли; формуляри отнасящи се само до основните отрасли на икономиката (промишленост, търговия, селско стопанство).
4.Извънотчетни източници – включват материалите от различни видове ревизии и проверки извършени от контролните органи вътре в предприятието и извън него. Към извънотчетните източници на данни се отнасят и протоколи от различни производствени съвещания, кореспонденцията на предприятието с външната среда (висшестоящи органи, кредитна система), а така също и материали от лични контакти, наблюдения и впечатления.
Всеки от посочените информационни източници участва с различен относителен дял в общия информационен поток, като най-голям е относителният дял на отчетно-статистическите източници на данни.