Лекции по Икономика

7. Характер, особености и изисквания към икон. информация, използвана за нуждите на ФСА.

Информацията в най-общия смисъл е система от сведения за заобикалящата ни действителност. Отъждествява се най-често с получаване на сведения от външната среда. В икономиката това означава получаване на сведения и по такъв начин попълване на нашите знания за извършващите се процеси и явления с цел вземане на правилни решения. Без информация е невъзможен процеса на управлението, в т.ч. и ФСА като една от функциите на управлението. За по-задълбоченото изучаване и използване на икон. информация за нуждите на анализа е целесъобразно тя да бъде систематизирана и групирана по някакви признаци (на подобие).
-според етапите на образуване на информацията тя е първична и производна.
-по отношение на общата информационна система на анализираното предприятие информацията бива входяща и изходяща.
-според стабилността се използва постоянна и променлива информация.
-според начина на представяне – графична и текстова.
-според обективността – достоверна и недостоверна.
-според наситеността с данни – достатъчна, недостатъчна и излишна.
Посоченото групиране на икон- информация има важно значение за извършването на анализа, но най-голям интерес представлява нейното категоризиране на постоянна и променлива. Не бива да се забравя, че постоянната информация има условен характер.
Движението на информацията между обектите има непрекъснат и постоянен характер. Това движение става по определени канали на връзка, които се наричат информационни потоци. Съвкупността от всички информационни потоци на дадена стоп. единица образуват нейната информационна система. В инфомационната система на всяко предприятие се съдържат всички необходими данни за нуждите на ФСА.
При използването на икон. информация за нуждите на ФСА трябва да се вземат под внимание следните нейни характерни особености:
-икон. информация в преобладаващата си част както по обем, така и по състав е цифрова. Тази особеност позволява извършването на система от аналитични и математически действия, чрез които информацията се приспособява за нуждите на анализа. Цифровият вид на икон. информация й придава конкретност и позволява нейното систематизиране в аналитични таблици.
-икон. информация може да бъде кодирана и декодирана, записвана на различни носители, съхранявана и предавана на разстояния.
-масовост и цикличност (изменчивост) на информацията, т.е. тя се създава на всички етапи и участъци от дейността на дадена фирма. Цикличният характер на информацията придава цикличен характер на извършвания анализ.
-многообразие на формите и местата на възникване на информацията. Това влияе върху обхвата на аналитичната работа.
Изисквания, на които трябва да отговаря информацията, за да може да бъде използвана от ФСА:
1обективност
2единство на информацията от различните информационни източници
3липсата на дублиране на данни
4бързина и удобство за обработка
5свеждане до минимум на първичната информация.