Лекции по Икономика

1.2. Финансово-управленски съображения, свързани с избора между поименни акции и акции на приносител

Изборът между двата вида акции при първоначалната емисия се основава на:
От гл.т. на процедурата по придобиване на акциите. Съгласно ТЗ акции на приносител се изда¬ват само след пълното покриване на записаната им стойност. Поименните акции могат да бъдат придобити от акционера и без да са напълно покрити. Това създава известни предпоставки за непокриване на записания капитал и накърнява правната сигурност на кредиторите и трети лица, а от счетоводна гледна точка води до разминаване между величината на записания капитал и неговата същинска стойност и имуществено покритие към момента на учредяване;
От гл.т. на особеностите, при прехвърля¬нето на двата типа акции - търговските законодателства налагат ограничения относно разпореждането с акции главно при поименната им форма. Това би могло да повлияе върху предпочитанията на различните типове инвеститори и върху последващия пазар на съответните акции;
Издаването на поименни акции се свързва с правото на глас,което последните получават. Акциите на приносител получаватправо на глас едва след замяната им за поименни. Поради това дружеството може да влияе върху своя акционерен състав и да избере поименната форма с цел да провежда определена линия на гласуване в общото събрание от избрани групи акционери;
Акциите на приносител имат значително по-динамичен пазар поради лесната им прехвърляемост и повишена мобилност.
С емисия на акции на приносител акционерите остават анонимни за дружеството, тъй като акцията на приносител се прехвърля чрез простото й предаване и в резултат на това придава акционерно членствено право на всеки, който я притежава.Поименните акции обаче подлежат на вписване в специален дружествен регистър-книга на акционеритеПоради това поименната форма на акцията има две основни предимства пред анонимните акции на приносител:
- от гледна точка на вътрешно-управленските информационни нужди и за периодичния анализ на акционерния състав; - от гледна точка на третите лица.