Лекции по Икономика

2.1. Избор на номинална стойност (НС) и подходи за нейното определяне

Понятието „ НС" отразява връзката между акцията като дял и документ за материализирано членство в дружеството и онзи законов размер на капитала, с който дружеството получава търговска регистрация и до размера на който отговаря пред искове на трети лица. НС се използва като един удобен начин за разделяне на единния акционерен капитал на еднородни части и за определяне имуществения дял на акционерите в дружествените активи, но няма никаква информационна роля, доколкото:
Още в процеса на образуване на АД НС на неговия капитал се отделя от реалната
стойност на онова имущество, чийто парично-стойностен израз е ОК. Различието може да идва от наличието на невнесен капитал, както и от възможността емисионната стойност на акциите да се различава от Н им С;
В процеса на функциониране на дружеството НС на капитала все повече се отдалечава от чистата стойност на имуществото, принадлежащо на акционерите. Това се свързва с появата на нови капиталови източници (резерви, неразпределена печалба), които представляват корективи в допълнение на защитната фунция на ОК пред трети лица.
Поради очевидната фиктивност на НС като оценъчна база се забелязват две основни тенденции:
Обявяване на символични ниминали (
Убеждението, че акцията е просто една единица, материализи¬раща квота от акционерното участие в дружествените активи, която е независима от НС кара големите корпорации да емитират т.нар. неноминални (квотни) акции - Те се разглеждат като част от нетните активи на дружеството във всеки момент. На практика една такава акция има стойност, отразяваща вътрешния имуществен еквивалент на една акция, определен чрез разделянето на СК на дружеството на броя акции в обръщение.
При избора между минимално допустимия по ТЗ номинал (1 лев) или по-високи номинали, следва да се има впредвид:
- Разделянето на капитала на много на брой акции с ниска НС разширява техния пазар и се препоръчва при публичните емисии. Това обаче няма да бъде в сила при продажба на крупни пакети акции на ограничен кръг институционални инвеститори или при дружествата от затворен тип, които биха предпочели високи номинали за емитираните акции.
От направения анализ следва ,че колкото е по-ниска НС на акциите, толкова по-голяма възможност има дружеството да увеличи ЕС, без това да отблъсне дребните инвеститори