Лекции по Икономика

2.2. Методически подход за определяне емисионната стойност на акциите

Този методически подход съдържа в себе си едно прог¬нозно изчисление на потенциалната пазарна цена на предвидените за емисия акции, доколкото на този етап ЕС се разглежда като справедлива цена на емитирания капиталов финансов инструмент. Възприемането на справедливата цена изисква прилагането на концепцията за настоящата стойност .
Дисконтирането, като основна техника при определяне на спр. с/ст изхожда от позицията, че стой¬ността на парите се променя във времето.
При прилагането на тази концепция от гледна точка на инвеститора ЕС на всеки фин.инструмент се разглежда като спр. стойност на бъдещите парични потоци на инвестицията преведени от бъдещето към настоящето.
Паричният поток от инвестицията в акции се свързва с полу¬чаване на доход от инвестицията като дисконтов фактор е очакваната норма на доход.
ЕС = Доход / Изискуема норма на доход ИНД
Доходът, който инвеститорът реализира от даден капиталов инструмент е: дивидентен доход и капиталов доход. Дивидентният доход при началото на емисията е трудно определима величина, но той зависи от : - преспективите за растеж : печалба (+) или загуба (-); - ориентацията на сч.политика при определяне на фин.резултат; - избора на схема за разпределяне на печалбата; - очакваните промени в данъците; - прилагания модел на дивидентна политика
Капиталовият доход зависи от: - Настроението на инвеститорите, пазарната цена на дружеството като цяло, и от развитието на капиталовите ; - Реализирането на дивидентен доход изключва реализиране¬то на капиталов доход или ограничава неговия размер; - През първата година след създаване на дружеството, дори неговите акции да са регистрирани, инвеститорите трудно могат да разчитат на капиталов доход, доколкото все още не са ориентирани в дейността на дружеството п перспективите на неговото финансово състояние.
Изискуемата норма на доход (ИНД зависи от : - основен лихвен процент; - инфлационна премия ; - премия за риск;
Основната лихва носи на инвеститора стандартна норма на доход, сравнима с алтернативни, безрискови финансови вложения, без да се отчита влиянието на инфлационния фактор в националната икономика. Инфлационната премия компенсира инвеститора за загубата в покупателната сила на неговата инвестиция, но без той да поема никакъв риск. Премията за риск определя мястото на личната капиталова инвестиция сред различните типове финансови инструменти.
От връзката м/у Дохода и ИНД произтичат 3 съотношения :
1. Ако ИНД (Д1) съвпада с дохода, осигурен от дружеството (До), ЕС (Ц1) е равна на НС (Цо), доколкото очакванията на инвеститора в акции съвпадат с осигурения от дружеството доход;
2. Ако ИНД (Д2) е по-ниска от дохода. осигурен от дружеството (До), ЕС (Ц2) е по-висока от НС (Цо). Премията над НС на акцията следва да се разглежда като цена, която инвеститорът е съгласен да заплати за това, че дружеството му осигурява доход, по-висок от очаквания или желан от него;
3. Ако ИНД (ДЗ) е по-висока от дохода, осигурен от дружеството (До), ЕС (ЦЗ) е по-ниска от НС (Цо). Отстъпката от НС на акцията, която дружеството прави следва да компенсира инвеститора за невъзможността му да получи от дружеството желания и очакван от него доход.