Лекции по Икономика

2.3. Счетоводна трактовка на разликата между НС и ЕС

а) От Математическа гл.т. - премията се свързва с положителната разлика между ЕС-НС на акцията;
б) Като финансова категория премията възниква в резултат на положителната разлика между по-ниската изискуема от инвеститора в акции норма на доход и осигурената от дружеството действителна норма на възвръщаемост.
в) Премията може да се разглежда като разлика между НС на всяка единица ОК и нейната вът¬решна отчетна стойност. Вътрешната отчетна стойност на капиталовия инструмент служи като база при изчисляване на „вътрешен имуществен еквивалент на 1 акция"
г) Премия възниква и в резултат на положителна разлика между експертната оценка на приети като апорт непарични активи и оценката на последните, определена от общото събрание на акционерите при постъпването им в дружествения патримониум.
д)Премия е и разликата между по-ниската цена на обратно изкупуване и НС на обратно изкупените собствени акции, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на ОК;
е) При учредяване на АД може да се приеме, че премията е основният източник за първоначалното формиране на фонд "Резервен", както и за покриване на първоначалните разходи по учредяването.
Съвременните счетоводни системи предвиждат премията, възникнала от емисия на акции да се отчита чрез самостоятелна счетоводна сметка, отделно от основната капиталова сметка.
Съществуват няколко основни подхода при третирането на този отчетен обект:
а) От гледна точка на търговско-правната регламентация.- изисква премиите от емисия на акции да се отнасят в специален „Фонд Резервен", който не е еднороден и за него не може да се получи информация от самостоятелна счетоводна сметка.
б) В страните от англо-саксонския правен кръг и тези с добре развити капиталови пазари на първо място са винаги интересите на инвеститорите, както при оповестяването на съществена за тях информация, така и впоследствие при защита на тяхното имуществено състояние.
в) Англия предвижда премията да бъде отчитана в отделна капиталова сметка, като допуска и създаването на специален капиталов резерв, известен като „премиен резерв"
г) Приходен подход. Този подход бе възприет от Нац. сметкоплан на РБългария според, който премията от емисия на акции бе третирана като приход, неподлежащ на разсрочване и то с извънреден характер.
Този подход е неприемлив поради следните основни съображения:
- Ако сумата на премията се върне по-късно във вид на дивиденти, това би показвало, че дивидентът се третира като възвръщане на внесения капитал, а не като разпределение на печалба;
- В резултат на отнасянето й към + финансов резултат премията ще бъде подложена на двойно данъчно облагане;
Аналогично на премията, и тук първично възникналата отрицателна разлика между ЕС и НС на акцията следва да се отрази по отделна счетоводна сметка с - Отбиви (отстъпки) от емисия на акции. Последващото третиране на този отчетен обект става взависи следните подходи:
а) От гледна точка на търговско-правната регламентация на този обект. В защита сигурността на кредиторите на дружеството законодателствата изрично забраняват първоначалната емисия на акции под НС.
б) USA сч. теория и практика, както и действащата балансовата схема на България след 2000 г. разглеждат отстъпката от емисия на акции като типична капиталова категория и своеобразен коректив на ОК. Този подход изисква сч. с/ка, по която първично е отразена отстъпката да остане със салдо към 31.12 регулиращо в посока намаление величината на ОК.
в) В Англия се прави отстъпление от твърдия капиталов подход.Тук отделно и предходно отчетената отстъпка по съответната сметка към края на отчетния период може да се покрие за сметка на премийния резерв до неговото изчерпване, като непокритата от резерва емисионна разлика се третира като капиталова загуба;
г) Разходен подход. Аналогично на третирането на премията, този подход бе възприет от отменения Нац. сметкоплан., според който отстъпката от емисия на акции бе отчитана като приход, непод¬лежащ на разсрочване и то с извънреден характер. И тук съответен компромис бе направен спрямо отстъпката от емисия на облигации. За разлика от алтернативността, допускана от сметкоплана спрямо третирането на премията, при признаването ни отстъпката нямаше възможност за алтернативно прилагане на капиталовия подход.