Лекции по Икономика

12. Базисни стратегии на ВФП

При предлагане на ФУслуги по принцип са възможни 3 основни стратегии:
• Стратегия на ограниченото предлагане / discount strategy /, т.е. ограничено предлагане на услуги на пазари с особено силна ценова конкуренция. Обект на продажби са елементарни продукти за клиенти с по-ниски доходи с високо разходно ценово съзнание / т.е. клиенти на които не им се плащат високи такси /. В случая имаме масово пройзводство и висока ценова еластичност на търсенето, което означава, че тези ФИ оптимизират разходите си.
• Стратегия на специализацията / specialization strategy /. От по-малки ФИ ориентирани към определен клиентски сигмент, пазари или функции / малките и средни часни банки, които вместо дребно банкиране – типично за големите КИ се ориентират към по-тесен сигмент, а именно имуществено силни, богати лица и фамилии, поддържащи многогодишни, а дори и вековни отношения със своята банка.
• Стратегия на ВФП / allfinanz strategy /. Цели обхватно, глобално предлагане на услуги, ч/з множество дистрибуционни канали на много широк кръг от клиенти. При това ВФП не се осъществява само в рамките на съответната страна, то прескача националните граници / глобализирано предлагане на ФУслуги и продукти /.
Има две базисни стратегии на ВФП:
1. Стратегия на коопериране, т.е. предлагане на ФУслуги от кооперирани партньори, притежаващи относителна икономическа и правна самостоятелност, т.е. става дума за ползване на техните пласментни канали.
2. Концернова стратегия. Тя може да се постигне по два начина:
- собствена реорганизация / в рамките на една ФИ /
- сливания – при придобивания на една ФИ от др., последвано от процеси на интеграция.
Предприемането на самостоятелна реорганизация означава изграждане на нови и собствени организационни структури, които ще предлагат различни ФУслуги. Към тази стратегия се преминава когато е трудно ФИ да се слее или да придобие вече съчествъващи ФИ, т.е. когато липсват кандидати за поглъщане или ако има такива – те са твърде скъпи.
Създаването на собствен ФКонгломерат се мотивира от продуктовата и от производствената ориентация на мениджмънта. В случая това става без чужда намеса и коопериране с чужди ФИ.
Създаване на собствени центрове за ВФП може да е резултат от намерението за създаване на собствен ФПортал за предлагане на различни ФУслуги ч/з ползване на интернет. Подобно намерение се мотивира от присъствието на различни нефинансови фирми, специализирани в интернет технологиите, които изграждат собствени портали за предлагане на ФУслуги, но тези портали имат предимно инфотмационен характер, а именно да насочват клиентите към един или друг ФПродукт на различните ФИ. Реакцията на ФИ е да създадат собствени инфо портали.