Лекции по Икономика

11. Финансови компании /ФК/

ФК – банкоподобни институции специализирани в потребителско и ипотечно кредитиране / на ЕТ, малки компании, ... /. Те могат да извършват кредитни сделки, но нямат право да привличат влогове. Не се регулират от банковото законодателство. Акомулират средства, ч/з емисия на акции или ч/з дялови вноски на собствениците си. Могат да емитират дългови ЦК, или да ползват заеми. В USA такива компании се създават от големи корпорации, за финансиране на потребителите, които купуват продукциите на тези корпорации / Ford, General Morot… /.