Лекции по Икономика

14. Рисков мениджмънт във финансовите институции

РМ е сърцето на всеки бизнес и особено на фирмите от сектора на ФУслуги. Това е залегнало и в управленската философия на съвремените ФИ. Добрият РМ и контрол са интегрална част от осигуряването на постоянна висококачествена доходност на акционерите. Ако се провалим в контрола и управлението на рисковете ще донесем ФЗагуби. Много по-тежки ще са вредите в/у репотацията ни които би могло да редуцира нашата клиентска база, да наруши възможностите ни да задържаме служителите си и така да подкопае цените на нашите акции.
ПМ има същата насоченост като цялостното управление на ФИ.
Разбирането на РМ като управленска технология означава, че той следва да се третира като целенасочена дейност, включваща рискова стратегия, планиране, организация, изглаждане, делигиране на компетенции, контрол и контролинг на риска, риск репортинг и надзор.
Рисковото управление, като цялостна управленска концепция за изграждане на РМ.
Системата за рисковото управление е част от системата за корпоративно управление. Корпоративното управление може да се разглежда, като съвкупност на отношения м/у мениджмънта, борда на компанията, акционерите й и останалите лица ангажирани с дейноста на тази компания / stakeholders /.
То осигурява и структурата, ч/з която се установяват целите на компанията, начините за постигането им и контрола в/у представянето на компанията и резултатите им.
Освен формиране на подходящата среда, системата за рисково управление е отговорна и за структурното изграждане на РМ във ФИ. Могат да се идентифицират няколко центъра на отговорност и компетенции в риск мениджмънта, които се разполагат в различни нива в управлението.
На стратегическо ниво е разположен борда на директорите / надзорен съвет /, които задава стратегическите организации на РМ, Отговаря за фундаменталния подход на банковата група към риска, упражнява общ надзор на РМ. Като цяло от тази инстанция се определя организационата структура на РМ, одобряват се неговите ръководни функции.
Риск Апетит – очертава границите на допустимия риск баланс м/у риск и доходност в зависимост от личния капитал на ФИ. Определянето на РАпетита се основава на концепцията за икономическия капитал, които е сумата от Собствения Капитал които е нужен стечение на една година, за да покрива при определена вероятност потенциалните загуби от рисковите експозиции. Вероятността се задава в зависимост от целевия кредитен рейтинг които И желае да поддържа.
Функция на плътноста на вероятностните загуби.