Лекции по Икономика

15. Планиране на работната заплата.

Планирането на работната заплата обхваща преди всичко определяне на разходите на фирмата за трудови и допълнителни възнаграждения и на пряко свързаните с тях осигурителни и други разходи. Разходите за раб. заплата зависят от числеността и структурата на персонала и от средното равнище на заплатите във фирмата. Планът предвижда промените, които трябва да се направят през плановият период. Основните показатели характеризиращи заплащането и разпределението на средствата за заплати между структурните подразделения на фирмата. Работната заплата е основен компонент за индивидуалните и колективни договори, ето защо планът трябва да изхожда от тези договорености, … промените в тях да са свързани с допълнителни преговори. План. на раб. заплати се основава на 2 главни метода
1. Глобален - размерът на средствата за раб. заплата се планира за организацията като цяло.
2. Аналитични – пл. на разходите за заплати се основава на аналитични разчети въз основа на които се определя и общия размер на тези разходи на цялата фирма
---1. Сред най-популярните глоб. методи у нас се следните:
- изчисляване на плановият размер на разходите за заплати въз основа на пл. численост на персонала и планираната средна брутна раб. заплата. Той е елементарен, но проблемите му са свързани с точното прогнозиране на числеността на персонала в пл. метод и равн. на ср. брутна раб. заплата, което от една страна няма да създаде проблеми с мотивацията на персонала и от др. няма да затрудни финансово организацията.
- изчисляване на плановия размер на средствата за заплата с коефициент спрямо очакваните приходи, добавена стойност или печалба през пл. период. Този метод като технология също е елементарен, но предполага сериозни разчети за визираните величини.
- изчисляване на плановия размер на средствата въз основа на направените разходи през базисният период, завишени с коефициент, отразяващ очакваното поскъпване на живота.
---2. Основават се на пл. обем на производството и продажбите и състоянието на трудовия пазар.

Определяне на основната заплата
То става в зависимост от тежестта, сложността и отговорността на изпълняваната работа или длъжността и от необходимото образование и квалификация. Това може да се осъществи посредством сумарния или аналитичния метод.
-сумарния метод - експертно оценяване и степенуване на работите , функциите и длъжностите. Има две разновидности:
-метод на редовете – класифицира се всяка работа, функция или длъжност, която се сравнява с всички останали и тази, чието изпълнение е по-сложно и по-отговорно и предявява по-високи изисквания към работата и се класира по-напред от другите.
В крайна сметка подреждането на раб. , функциите и длъжностите става в зависимост от броя получени предимства. Според тази йерархия се определят и раб. заплати.
- метод на квалификационните степени – предварително се определят най-подходящите квалиф. Степени за градиране на работите, операциите, функциите и длъжностите. След това се разработва методика и критерии за оценяване на раб., ф-ции и длъжн. с оглед отнасянето им към една или др. квал. степен . Основните заплати се определят за съответните квал. степени.
Сумарният метод допуска субективизъм в оценките и не може да гарантира точност.

- Аналитичният метод има две принципни различия от сумарния:
- не се оценява непосредствено раб., функцията или длъжността на ф-рите, които характеризират сложността и отговорността за тяхното изпълнение
- при оценяване на всеки фактор се дава количествена оценка, намираща израз в определ. брой точки, което позволява с общата оценка на всяка работа, функция или длъжност да се определи в точки и на тази основа да се направи нейното степенуване.
Основната заплата за всяка квалиф. степен се определя като произведение от мин. заплата за фирмата и съответният коефициент характеризиращ различието в основната заплата за отделните степени. В практиката по-голямо разпространение е получил аналитичният метод.
Определяне на БРЗ (брутна работна заплата)
БРЗ е пълният размер на НРЗ (номинална) , което включва основната РЗ + допълнителните трудови и др. възнаграждения. Тя се определя чрез с-мите на раб. заплати, които според Кодекса на Труда са две:
1. Според времетраенето на работата (повременна система)
2. Според изработеното (сделна система)
Съществуват и др. комбинации.

БРЗ се определя от следната зависимост:
БРЗ = броя на отработените дни през месеца по основната месечна заплата, разделена на броя на раб. дни през месеца.
Към произведението се добавят и др. трудови и нетруд. възнагр.
При сделната раб. заплата се поставя в зависимост от размера на основната заплата за съответната работа и от количеството произв. прод. Чрез тези показатели се определя разценката или раб. заплата за единица прод. или за определен обем работа.
Разценката е равна на основната заплата за определен обем работа умножена по нормата на време за изработване на единица прод. или за извършване на опр. обем работа. Индивидуалната раб. заплата в случая е произв. от количеството прод. или обем на изв. раб в съответната разценка, което ще рече, че БРЗ = колич. прод. по разценката от всики вид + допълн. трудови и др. възнаграждения. В редица случаи се прилагат премиални с-ми на запл.- фиксирана заплата за изпълн. на дадена работа и премия за постигнати резултати.
БРЗ е равна на ОРЗ + допълн. възн. + премията.
При многофакторните с-ми на заплащане размерът на раб. заплата се обвързва с оценки по избраната с-ма от ф-ри за ефективност на работата.
Определяне на допълнително възнаграждение
Те са елемент на БРЗ о отразяват фактори, които не са взети под внимание при определяне на основните заплати. Най- важните доп. възнагр. според КТ са:
1.за продължителна работа
2.за нощен труд
3.за работа при вредни или др. специфични условия на произв. среда
4.за по-висока квалификация на лица и научна степен и научно звание
5.за времето, през което работника е на разположение на работодателя
6.при престой
7. при производствена необходимост
8. за извънреден труд, когато труд. възнаграждение не може да бъде по-малко от :
-50% за работа през работни дни;
-75% за работа през почивни дни
-100% за работа в дните на официални празници