Лекции по Икономика

15. Същност и значение на финансовото състояние на предприятието и източници на данни за неговото анализиране.

Съществуват различни тълкувания на понятието финансово състояние (ФС). Най-често в литературата то се определя като съотношение между разполагаемите и необходимите фин. средства към определен момент или за определен период от време. Съгласно това схващане ФС се определя като платежоспособност на предприятието. В стопанската практика обаче съществува по-прагматично определение на понятието ФС, а именно като възможност на фирмата да създава пари или подобни на тях еквиваленти, които от своя страна са гаранция за погасяване на финансови задължения. Изхождайки от посочените до тук становища може да се направи обобщение, че ФС е количествено определена степен на осигуреност на предприятието с финансови средства към определен момент или за опрделен период от време, гарантиращи стабилност и просперитет на фирмата. Значимостта на ФС за дейността на всяко едно предприятие се разглежда в следните аспекти:
1.ФС има значение за резултатите от стопанската дейност на предприятието. То предопределя не само обема и структурата на дейността, но и едновременно с това е предпоставка за осъществяване на определен тип дейност.
2.Доброто ФС осигурява подходяща парична маса на предприятието и по такъв начин е гаранция за неутрализирането на отрицателното въздействие на кредитните пазари, т.е. по-доброто ФС дава по-големи възможности за самофинансиране на дейността.
3.Доброто ФС е предпоставка за висок имидж, което от своя страна има значение за привличането на висококвалифицирани специалисти в предприятието. Това от своя страна е гаранция за производството на по-високо качество, конкурентни стоки и услуги. Финансово стабилното предприятие може да си позволи и непрекъснато повишаване на квалификацията на кадрите.
4.Стабилното ФС дава възможност своевременно да бъдат внедрявани високопроизводителни технологии в дейността на фирмата, посредством инвестиране в съвременно оборудване.
5.Стабилното ФС е гаранция за висока ликвидност на материално-веществения състав на капитала, което има непосредствено отношение към степента на дебиторската и кредиторската задлъжнялост на фирмата.
Важна предпоставка за извършване на анализа на финансовото състояние на фирмата е информационното обезпечаване на този анализ. Информационното обезпечаване на анализа на финансовото състояние се осъществява най-вече от счетоводния баланс на фирмата, от ОПР, ОПП, от отчета за собствения капитал и от приложенията към ГФО. Балансът е най-богатият информационен източник на данни за анализа на финансовото състояние, особено от гледна точка на аналитичното изучаване на разполагаемите средства и източниците за тяхното формиране.