Лекции по Икономика

16. Организационно управленска структура на организацията (същност и типология)

Всеки реален обект, който участва в някаква съвкупност, се отличава с безкраен брой параметри, за да се превърне една съвкупност в система, е необходимо тя да бъде в някакво отношение хомогенна. Само по отношение на този параметър съвкупността става система, в влизащите в нея обекти – взаимнобуславящи се елементи. Структурата има само дадената система. Структурата е характеристика на системата – количествена и качествена определеност във времето и пространството на съвкупността.
Организацията е винаги йерархична. Характеристиките на която и да е система може да бъде разкрита чрез организационната структура.
Признаци за диференциране на организацията:
- численост
- функционален
- дивизионен
Типология:
- линейна – липса на каквито и да е щабни подразделения, положителна страна – нейната простота; недостатък – не позволява привличането на специалисти по различни проблеми от различни функционални области
- чисто функционална – изисква органи за управление по всяка функционална област; въпросите се решават по-компетентно; слабото място е координацията
- линейно-щабна – щабните звена нямат права за вземане на решения и ръководство по отношение на по-долустоящите, те са създадени да подпомагат линейния ръководител за компетентно вземане на решения
- линейно-функционална – в основата на изграждането лежат два основни принципа – линейния и функционалния; осигурява ново разпределение на труда; нужна е по-добра координация; най-подходящи са за организации, които функционират в стабилен режим (серийно производство)
- програмно-целеви – изгражда се такава организация, при която цялата съвкупност от функции, дейности и усилия на персонала е подчинена на една крайна цел. Характерна черта е специалния орган на управление