Лекции по Икономика

16. Фактори и пътища за снижаване на разходите в себестойността.

Разходите са един от основните обекти на финансово-икономическия анализ в предприятието. Търсенето на пътища за снижаване на разходите при осъществяване на производствено-стопанската дейност е предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на продуктите и на предприятието като цяло. Това дава възможност нискоразходното производство да се използва както като офанзивно, така и като дефанзивно средство за конкуриране.
В основата на търсенето на начини за снижаване на разходите стои анализът на себестойността. Той има за цел да даде обективна оценка на състоянието на разходите и на тенденциите в тяхното изменение, да разкрие факторите, които са го обусловили, и да даде количествена оценка на това влияние, да формулира и разработи насоките за тяхното по-нататъшно снижение и за осъществяване на икономично производство.
По важните направления, в които се насочва анализът на себестойността, са:
- обща оценка на изменението на себестойността и количественото влияние на факторите, които са го обусловили;
- анализ на равнището и динамиката на себестойността на 100 лв. продукция;
- анализ на разходите по икономически елементи;
- анализи на разходите по статии на калкулация;
- анализ на разходите по направления на дейността;
- анализ на разходите по видове изделия;
- анализ на разходите за материали и заплати;
- анализ на разходите за амортизация;
- анализ на разходите за брак в производството;
- анализ на комплексните разходи.