Лекции по Икономика

17. Показатели за анализ на финансовото състояние и тяхното систематизиране.

Системата от външни и вътрешни фактори е неразривно свързана с показателите за анализ на ФС. Показателите зависят още и от информацията, характеризираща ФС, а също и от това кой се интересува от резултатите на анализа. Най-голям брой показтели се използват за анализ на ФС вътре в предприяятието. Външните потребители като правило използват ограничен брой показатели. С показателите е свързана непосредствено и методиката за анализ на ФС.
Изхождайки от информационното осигуряване показателите за анализ на ФС могат да бъдат групирани по следния начин:
1.Показатели за анализиране на имуществената (веществената) и на финансовата (капиталовата) структура на предприятието – с тях анализа се извършва в 2 относително самостоятелни направления:
a)като анализ на имуществената структура - той се извършва в следните аспекти:
-вертикален структурен анализ на активите като цяло и по отделно за ДА и за КА
-хоризонтален структурен анализ на активите
-анализ на изменението на активите за сметка на СК
-анализ на зависимостта между амортизируемите активи и степента на тяхната амортизация
b)анализ на капиталовата структура – в следните аспекти:
_вертикален структурен анализ на пасива в счетоводния баланс
-вертикален структурен анализ на СК
-вертикален структурен анализ на ПК
-анализ на капиталовата политика на предприятието
2.Показатели за анализ на финансовите пропорции и съотношения – чрез тях анализа се осъществява също в няколко самостоятелни направления, а именно:
-анализ на краткосрочната платежоспсобност (ликвидност
-анализ на дългосрочната платежоспособност (на финансовата автономност)
-анализ на обръщаемостта на МЗ
-анализ на вземанията и на погасяване на задълженията.