Лекции по Икономика

1. Същност на одита

Терминът одит е с латински произход и първоначално е означавал изслушвам. В средновековна Европа е имало малко грамотни и умеещи да пишат хора и затова одитор е започнал да се нарича човек, който е трябвало да изслушва отчетите на определини длъжностни лица.
На по-късен етап неговите функции придобиват контролен характер, сега НФО представлява проверка на изложените във ФО твърдения за вярност от страна на ръководството на предприятието и представяне на резултатите от нея в одиторския доклад чрез изразяване на одиторско мнение от лице с подходяща професионална квалификация и официално признато като такова от дейтващото законодателство.
Предназначението на ГФО е предприятието да представи информация за имущественото и финансово състояние с оглед вземането на решения за следващия отчетен период и то не само от ръководството, но и от външните потребители на същата информация. За да е полезна тази информация трябва да бъде представена достоверно. В ГФО не трябва да има съществени грешки или ако има те трябва да са от такова естество и размер, че да не променят мнението на потребителите на информация. За да бъде намален рискът от ползването на информацията на потребителите е необходимо лице, което да даде становище доколко отчетът правилно отразява състоянието на предприятието. Функцияна на независимост не може да се изпълнява от съставителя на ГФО, т.като той получава трудово възнаграждение от предприятието. Не могат да изпълняват тези функции и органите на финансовия контрол и данъчните органи, т.като техните проверки имат едностранен характер и защитават интересите на държавата, а не на всички потребители на информацията, затова такава институция е НФО. Приема се, че един ГФО е достоверен, ако в него няма съществени грешки и неправилно отразяване на финансовото състояние и резултатите през проверявания период. Във връзка с това при одита се използват термините вярно и честно представяне или достоверно във всички съществени аспекти. Двата термина са еквивалентни по смисъл и съдържание.
У нас ФО се изготвят в съотвествие с една или комбинация от следните рамки:
 Национални стандарти за финансово отчитане за МСП;
 МСФО;
 Друга задължителна и изчерпателна рамка за счетоводна отчетност предназначена за изготвяне и съответно опомената във ФО.
Тази обща рамка разграничава различните варианти на одиторска дейност като: одит на ГФО, преглед на ФО, изпълнение на договорни процедури и компилиране на информацията.
Отделните услуги се разграничават една от друго по 2 критерия:
1. степен на сигурност;
2. вид на одиторския доклад.
При одита на ГФО степента на сигурност давана от одитора е най-висока, но никога не е абсолютна. Целта на одита тук е не да се проверят всички цифри, а да се гарантира достоверност на цифрите в границата на възприетата същественост. Чрез одиторския доклад се изразява положителна убеденост (ГФО е представил вярно и точно).
При преглед на ФО степента на сигурност, която изразява одитора е умерена. Тук той не е длъжен да извършва всички процедури като при одита на ГФО. Прегледа се извършва за по-кратко време, с по-малко сили и средства. Видът на одиторския доклад е с посочване на т.нар. отрицателна убеденост (не се съдържат съществени грешки).
При договорена процедура – одиторски ангажимент, при който одиторът изпълнява само тези процедури, които са били уточнени с клиента. В одиторския доклад той не изразява никаква сигурност по отношение на информацията, а предоставя на клиента своя доклад за фактически констатации въз основа, на които клиента следва сам да прави своите изводи (дава съвет как да се отчитат стоките, отчитане на лизинговите договори, договори по ФАР).
Компилирането на информация се изразява в събирането, сласифицирането, обобщаването и представянето по определен начин на предварително отчетена по счетоводен път инормация. Степента на сигурност е никаква (одиторът не изразява никакво становище относно достоверността на информацията – изготвянето на ФО по МСС на база изготвен отчет по НСС; изготване на допълнителни отчети за нуждите на кредитиращата банка).
Освен тези одиторски услуги са възможни и 2 по-различни услуги:
 одит със специална цел – най-често такъв одит може да бъде извършен за ФО, които се различават от възприетото счетоводно законодателство (ако ФО е изготвен на база принципа на ПП, а въз основа на текущо начисляване; когато се прави одит на непарвителствена фондация, чиято дейност се финансира от международна организация).
 Одит на прогнозна финансова информация – при изготвяне на бизнес план, разработване на прогнозни ПП.