Лекции по Икономика

2. Видове ръководители

Организациите са инструменти, създадени за постигането на набор от цели. Работата на ръководителите е да определят целите на организацията и да вземат решения по какъв начин да ги постигнат и да ги осъществят.
Всяка организация се нуждае от ръководител поради:
- ръководителите осъществяват изпълнението на основната цел на организацията – ефективно производство на стоки и услуги
- ръководителите проектират и поддържат стабилността на функциониране на организацията
- ръководителите подбират стратегии, необходими за поддържане на контролируемата приспособяемост на организацията към променящата се външна среда
- ръководителите се грижат организацията да защитава интересите на хората, които я контролират
- ръководителите са ключовата информационна връзка между организацията и нейната външна среда
- ръководителите притежават формална власт и са отговорни за действията на статусната система в организацията.

Ръководители според йерархията на организацията
В организацията съществуват два вида разпределени на труда: вертикално и хоризонтално. Вертикалното образува равнища на управление, които в зависимост от позициите на ръководителите биват низово, средно и висше; в зависимост от равнищата на отговорност – ръководители от техническо равнище (пряко отговорни за ежедневните операции и действия по производството, доставянето на стоки в организацията и оказването на услуги), управленско равнище (управлението и координацията вътре в организацията, отговорни са за трансформирането на идеите от институционално равнище в реални резултати на техническо равнище) и институционално равнище (вземане на важни решения за организацията като цяло или за нейна основна част, разработване на дългосрочни планове, формулиране на идеите, адаптиране на организацията към различните промени)


Ръководители според организационната структура и делегираните пълномощия
- линейни ръководители – онези ръководители, които имат пряка длъжностна връзка между ръководител – подчинен. Взимат решения, които се предават директно на по-долустоящите. Те се намират в една верига от висшия управляващ до най-низшия.
- щабни ръководители – всяка дейност, която не е звено от веригата линейни отношения, допълва линейната. Такава е дейността на щабовете, същността на щабните длъжностни връзки се изразява в техния съвещателен характер.
- функционални ръководители – според сферата на специализация – дадена функционална област: маркетинг, производство, финанси, счетоводство и работа с човешките ресурси
- ръководители на програми(проекти) – основата в една програмно-целева организационно-управленска структура е специалният орган на управление. Неговото предназначение е да се формират, координират и регулират всички хоризонтални връзки, отнасящи се до реализирането на дадена програма (проект)
- ръководители на спомагателни подразделения – спомагателните подразделения представляват групиране на дейности за постигане на икономии или осигуряване на контрол, обусловен от специализацията.