Лекции по Икономика

1. Природа на социалните организации

Честър Бернард определя организацията като “система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”. Организацията е социална система. За да може някаква група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се нарича организация, тя трябва да отговаря още на следните изисквания:
1. Да има най-малко една цел (т.е. желано крайно състояние или резултат), която се приема от членовете на групата като обща
2. Двама или повече членове, които да работят съвместно с намерение да достигнат значимата за всички цел (цели)

Всички сложни организации притежават и други общи характеристики:

ресурси – хора, капитали, материали, технология и информация. Целите на всяка организация включват преобразуване на ресурси за постигане на целите
зависимост от външната среда – доставчици, закони и държавни органи, потребители, конкуренти, профсъюзи, технология, икономически условия, политически условия, социокултурни фактори, местно население и др.
зависимост от вътрешната среда – стратегия, цели, структура, задачи, технология, хора, корпоративна култура и др.
хоризонтално разпределение на труда
вертикално разпределение на труда

Организациите биват формални и неформални. Формалните се създават на базата да предварително регламентирани правила. Неформалните съществуват във всички формални, възникват спонтанно, формират по неформален път свои правила и норми на поведение и преследват специфични цели.

Прието е обаче стопанските организации да бъдат определяни и дефинирани по различни признаци:
- според елементите им като стопанско-организационна форма – имуществено, социално, икономически и организационно обособен участник в стопанската дейност с отделно наименование, който може да бъде юридическо или физическо лице.
- според елементите й от правна гледна точка – съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени от търговеца чрез отделна форма в процеса на неговата дейност.
- според формите на собственост – могат да бъдат държавни, кооперативни, смесени в т.ч. с чуждестранно участие, общински, на граждани, на обществени организации
- според формите на сдружаване – комаднитно – един или повече съдружници са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска (но те пък нямат право на управление и представителство и не могат да спират решенията на неограничено отговорните съдружници); събирателно – налага се от необходимостта от продължаване на търговската дейност при наследяване на търговско предприятие под общо име и за обща сметка. Образувано е от две или повече лица за извършване, за извършване по занятие на търговски сделки под обща форма. Неограничена отговорност и солидарност, всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако съдружниците сами, по договор не възложат управлението на един или повече от съдружниците или на друго лице;
- кооперации – идеята е да обедини икономически слаби лица за съвместно преуспяване
- дружество с ограничена отговорност – междинна форма на дружествата на личността (събирателно и командитно) и на едрия капитал (акционерното), образува се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
- консорциум – договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност
- холдингово дружество – може да бъде АД, командитно дружество или ООД. Тази форма на обединяване има за цел под каквато и форма да участва в други дружества или в тяхното управление с или без да извършва собствена или търговска дейност. Най малко 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.