Лекции по Икономика

21. Анализ на състоянието и изменението на МЗ.

Съществено влияние върху дейността на предприятието оказват МЗ намиращи се в неговите складове. От наличието на достатъчни по обем и структура МЗ зависи, както обема и ритмичността на производствено-стопанската дейност, така и Л и финансовия резултат на предприятието. Затова всяко предприятие си поставя за цел да поддържа оптимални по размер и структура МЗ. Несъблюдаването на това изискване води до натрупване на необосновани по размер МЗ, до замразяване на оборотен капитал и до влошаване на финансовото състояние на предприятието. Всичко това налага МЗ да бъдат предварително строго разчетени по линия на вътрешното фирмено планиране, след което да бъде организиран още по-строг контрол и анализ на наличието и динамиката на изменение на МЗ.
Основните фактори, които оказват най-съществено влияние върху формирането и изменението на МЗ и които в последствие се използват за извършване на факторен анализ са следните:
-несъвпадане на производството и потреблението на МЗ по време и място
-несъвършенството на пространственото преместване на МЗ и несъвършенството на транспортния фактор
-общата потребност от МЗ в предприятието под формата на суровини, материали, ГП за определен период от време (като правило за 1 година). Общата потребност от материали в предприятието и величината на МЗ са в правопропорционална зависимост.
-потребността от МЗ за 1ца време (като правило за 1 ден или 1 денонощие; това е среднодневен разход). Зависимост: колкото по-голям е среднодневния разход на МЗ, толкова по-високо е равнището им в предприятието
-периодичност (сезонност) на производството и потреблението на МЗ
-товароподемността на транспортните средства, с които се транспортират МЗ
-времето за пребиваване на МЗ в път
Според фазите на технологичния процес и мястото на образуване МЗ се подразделят на:
1.Производствени запаси от суровини и материали (на входа).
2.Запаси от незавършено производство (запаси в “кухнята” на предприятието).
3.Запаси от ГП (на изхода) – пласментни запаси.
От гледна точка на целевото предназначение МЗ се състоят от 3 компонента:
1.Текущи МЗ – за текущо обезпечаване.
2.Подготвителни МЗ – за подготовката на производството.
3.Гаранционни МЗ – при изключителни случаи, имат постоянен характер.
Целта на анализа на МЗ е непрекъснато наблюдение за тяхното състояние и по такъв начин облекчаване на финансовото състояние на предприятието. Основен източник на информация е Годишния финансов отчет с приложенията, също така използването на оперативни данни от отделите за снабдяване и пласмент.
Анализът на МЗ – етапи:
I. Извършване на сравнителен анализ на МЗ в следните аспекти:
1.Анализ на изменението на величината на МЗ през отчетния период в сравнение с базисния. По този начин се определя абсолютното изменение на запасите.
2.Проследяване на динамиката на изменение на МЗ за продължителен период от време посредством изчисляване на индекси на верижна и базисна основа за изменението на МЗ.
3.Извършването на анализ на структурните изменения на МЗ от гл.т. на елементите които ги формират и от гл.т. на материално-веществения им състав. Този анализ се извършва с показатели за относителни дялове в % на отделните видове МЗ по отношение на общия им размер.
II. Определяне (ако е наложително) на влиянието на факторите върху изменението на МЗ. За целта е необходимо да бъде избрана подходяща аналитична техника (верижно заместване, абсолютни разлики). Чрез факторния анализ определяме влиянието на настъпилите изменения поотделно в текущите, подготвителните и гаранционните запаси върху общата величина на МЗ. След това се определят факторите, които са повлияли върху изменението на самите подготвителни, гаранционни и текущи запаси.
III. Настъпили изменения в осигуреността на производството с МЗ и изменения в тяхната обръщаемост. Този анализ се извършва с помощта на следните показатели:
1.Коефициент на текуща осигуреност на производството с МЗ:

МЗф – МЗ фактически
Рс.д. – средно дневен разход
Коефициента на текуща осигуреност дава информация за колко дни напред производството е осигурено с МЗ. Тази информация се използва за оперативни и управленски нужди.
2.Коефициент на средна осигуреност на производството с МЗ:

Този показател дава информация средно за колко дни, за изминал период от производството е било фактически осигурено с МЗ.
3.Относителен размер (равнище) на МЗ на единица изразходвани материали в производството:

ОРМ – общ размер на материалите
Този показател дава информация средно колко единици запас се падат на единица разход на материалите в производството или с колко единици запас се обслужва единица разход в производството.
4.Коефициент на обръщаемост на МЗ:
Пн.пр. – нетни приходи от продажби
Този показател е един от най-използваните и показва колко оборота са извършили МЗ или колко пъти те са се обновили в складовете на предприятието през анализирания период. Колкото по-високи са стойностите на този показател, толкова е по-добро състоянието на МЗ и финансовото състояние на предприятието (при = други условия).
5.Време на оборота (продължителност на 1 оборот)
Този показател се нарича още цикъл на обновяване на МЗ за определен период от време. Той предоставя информация за продължителността на престояването на МЗ в дни в складовете на предприятието, от момента на тяхното постъпване в склада до изписването им от него. Показателя е в обратнопропорционална връзка с Ко, което означава че колкото по продължително е времето на оборота, толкова по-малко на брой са оборотите на запасите и обратно. Целта е ВО непрекъснато да намалява, с което се допринася за увеличаване обръщаемостта на МЗ.

6.Заетост на МЗ в производството.

Този показател свидетелства за това средно с колко единици МЗ се обслужва единица постъпления от продажби. Колкото по-малки са стойностите на този показател, толкова по-малко са запасите с които се обслужват продажбите, т.е. толкова по-ниска е запасоемкостта на продажбите и следователно по-добро е ФС на предприятието.