Лекции по Икономика

22. Анализ на вземанията (дебиторската задълженост) – ДЗ.

Вземанията оказват непосредствено влияние върху ФС на предприятието и особено върху неговата платежоспособност. ДЗ като елемент на текущите активи включва главно следните елементи:
1.Вземания от свързани предприятия, в това число дивиденти.
2.Вземания от продажби.
3.Предоставени аванси.
4.Вземания по предоставени търговски кредити.
5.Съдебни и присъдени вземания.
6.Данъци за възстановяване.
7.Други краткосрочни вземания.
Най-голям относителен дял във вземанията, а следователно и в ДЗ заемат вземанията от продажби. Тук съществува закономерност, че с увеличение обема на продажбите се увеличава и размера на ДЗ, т.е. на вземанията от клиенти. Въпреки че увеличения обем на продажбите е предпоставка за повече постъпления от продажби, едновременно с това се увеличава и рискът за увеличение на ДЗ, поради което съществува вероятност от несвоевременно извършване на плащанията. Рязкото увеличение на ДЗ е показател или за увеличен обем на продажбите, или за неправилна кредитна политика по отношение на клиентите, или за влошаване платежоспособността и влошено ФС на същите. При подобна ситуация предприятието би могло да намали обема на продажбите, с което ще намали и обема (размера) на ДЗ. Но тази мярка едва ли би била най-правилната. От това обаче следва, че ДЗ не винаги трябва да се приема и оценява отрицателно. В подобни случаи е необходимо да се направи разграничение между нормална и просрочена ДЗ. Просрочената ДЗ създава финансови затруднения на предприятието, тъй като то ще изпитва недостиг на финансови ресурси за закупуване на суровини, материали, за изплащане на РЗ и т.н. Освен това замразяването на парични средства под формата на ДЗ води и до забавяне на обръщаемостта на капитала. Просрочената ДЗ означава още и увеличение на риска от непогасяване на задълженията, т.е. на дълговете на предприятието. Затова всяко предприятие е заинтересовано от съкращаване на времето за погасяване на задълженията. Ускоряването на плащанията по ДЗ може да се получи за сметка на:
*Усъвършенстване на формите за разчитане и разплащане.
*Своевременно оформяне на разчетните документи.
*Авансово разплащане за доставени стоки и оказани услуги.
Анализа на ДЗ започва най-напред с определяне на общата сума на вземанията, а също и на вземанията по отделни групи и видове. Това става с помощта на способа на сравнението, като за целта фактическите вземания от текущия период се съпоставят с вземанията от минали периоди. Така се определя абсолютното изменение на вземанията в посока на тяхното увеличение или намаление. Изследват се и настъпилите структурни изменения в ДЗ по различни групи и видове вземания. При този аспект на анализа най-голямо внимание се обръща на най-големите и стари вземания, които се анализират приоритетно с цел стабилизиране на ФС на предприятието.
На следващия етап от анализа се пристъпва към изучаване на обръщаемостта на вземанията, сроковете за погасяването им и причините за настъпилите изменения в тях, т.е. към факторен анализ на ДЗ.