Лекции по Икономика

22. Проблеми на реинтегрирането на бившите социалистически страни в световното стопанство

С появата на глобалните предприятия международните конфликти в значителна степен се изместват от държавно на фирмено равнище, и борбата вече не е за териториално владение, а за дял на световния пазар. Някои виждат в тези компании заплаха за властта и автономността на държавите, а други смятат, че силата, която притежават тези компании осигурява на държавата спокойното изпълнение на традиционните й функции в световната икономика и политика. Тези образци на многонационални предприятия, както частни, така и държавни, са се превърнали в основни действащи лица в глобалната икономика.
Глобалното единомислие в оценяването на пазарната икономика и системата за свободна търговия, доведе до смяната на неотдавнашните противоречия между капиталистическата икономика на Запада и социалистическата икономика на Изтока. Този процес способства идеологическото сближаване – замяна на неотдавнашните противоречия между тях с практически пълно единомислие за пазарната система на стопанство. Основният резултат от това единомислие е решението на бившите социалистически страни за преход към пазарна икономика. Правителствата на тези страни и поддържащите ги сили в международните организации и страните от Запада с развита пазарна икономика концентрираха вниманието си върху три условия на прехода към пазар: стабилизация на макроикономиката, либарализация на цените и приватизация на дрържавните предприятия. За съжаление не се дооцени важността на формирането на пазарни институции, необходимостта от създаване на условия за развитие на конкуренцията. Заедно с това се пренебрегна специфичната роля на правителството в съвременната смесена икономика.
Особеностите на културното развитие предизвикаха формиране на глобализирани еднородни средства за масова информация, изкуство, попкултура, повсеместното използване на английски език като всеобщо средство за общуване. Последното провокира негативно отношение и протести срещу глобализацията.
Както и да се отнасят към глобализацията, привържениците и противниците й трябва да признаят, че тя явно промени световната система, като откри нови възможности и породи нови проблеми.