Лекции по Икономика

31. Анализ и изследване на разходите по дейности.

Тъй като функционирането на всяко едно предприятие е на базата на определени дейности от Закона за счетоводството е предвитено отчитането на разходите да става освен по икон. елементи и по дейности. Най-важна за всяко предприятие е основната му дейност, т.е. онази дейност, за която предприятието е създадено и функционира. Останалите дейности се организират според потребностите на основната дейност.
Целта на анализа на разходите по дейности е тяхното изследване по най-важните центрове на възникване на тези разходи. Основният информационен източник на данни в това отношение е с/ка 611. В дебита й се съдържат данни за съкратената себестойност на продукцията, т.е. за основните технологични разходи без разходите за организация и управление, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи. За нуждите на ФСА предприятието може да организира система за аналитично отчитане на основните производствени разходи в различни аспекти:
 по вътрешни структурни звена
 по видове изделия
 по статии на калкулация
т.е. по всички възможни центрове на възникване на разходите.
Най-ниското ниво на аналитично отчитане и наблюдение на разходите по центрове на тяхното възникване и отчитане по статии на калкулацията е известно в литературата и като отчитане и наблюдение на разходите по конкретни носители. За извършването на анализа в този аспект най-напред се подготвя стартова аналитична таблица, в която се съдържат следните данни:
1. изброени статии на калкулацията
2. данни по план и по отчет за всяка от статиите
3. съответните изменения на отчетните данни спрямо базисните в стойностно и в процентно изменение
Ст-ии База (план) Отчет Отклонение
лв % лв % лв %
1
2
3
:
Себ  1  1 
На базата на данните, съдържащи се в посочената таблица, се проследява абсолютното изменение на разходите по статии на калкулацията, а също и изменението в отн. дялове на елементите на себестойността, т.е. настъпилите структурни изменения в себестойността. Така определяме икономията или преразхода по статии на калкулацията. Анализът се извършва както за цялата продукция, така и по отделни изделия.
Тъй като разходите за организация и управление и за продажби не се включват в съкратената себестойност на продукцията при извършването на анализа, те се третират като непреки разходи. Информация за тяхното анализиране се съдържа в с/ка 614 и 615. Тук следва да се има предвид, че в края на отчетния период тези сметки се приключват със сметки от гр. 70. Така те обогатяват резултатите от анализа и се предоставя по-съдържателна информация за нуждите на управленския екип.