Лекции по Икономика

30. Анализ на финансовите и извънредните разходи.

При анализиране на групата “Други разходи” анализътсе извършва по подобие на РСО. Първо се изяснява състава на другите разходи, а именно разходи за стипендии, командировки, участие в изложби и др. Чрез способа на сравнението съпоставяме фактическите разходи през отчетния период със същите от предходния период, след което се търсят причините за евентуалните изменения в тях. Тук трябва да се отдели специално внимание на разходите за командировки, тъй като дневните пари за командировки са нормативно уредени и превишаването на нормативната им сума се контролира данъчно, т.е. наднормативните разходи се облагат с данък. Това налага да се изяснят персоналните причини за евентуален преразход по линия на командировките.
Анализът на фин. разходи се извършва, за да се потърсят пътища за намаляване на разходите за лихви. Чрез анализа се търсят свободни парични средства за погасяване на част от кредитите. В хода на анализа трябва да обърнем внимание и на перото “Други фин. разходи”, като например плащанията, които предприятията извършват за оказаните им банкови услуги.
При извънредните разходи е необходимо при отписанит вземания да се установят причините, поради които са допуснати тези разходи. Същото се отнася за неплатените глоби и неустойки. Особено внимание трябва да се отдели на глобите от данъчните служби, за които в последно време е налице тенденция на увеличаване и на честотата на тяхното събиране.