Лекции по Икономика

29. Анализ на разходите за РЗ и СО.

Разходите за РЗ винаги са били едни от най-важните разходи по ИЕ поради следните съображения:
• Те имат висок относителен дял в себестойността на 303 и в общата сума на разходите на предприятието.
• Те са елемент на социалната политика на предприятието и рефлектират върху икономическите интереси и мотивация на персонала.
• В държавните предприятия разходите за РЗ се контролират и регулират по нормативен път от дтржавата и когато тяхната сума нараства неоснователно се плаща данък за увеличаване на средния размер на РЗ.
Това налага предприятията да налагат строг контрол върху разходите за РЗ. Посочената цел на анализа се конкретизира в следните по-важни аналитични задачи:
 определяне на абсолютния и относителния размер на изменението на фактически извършените разходи през отчетния период спрямо същите разходи през базисния период;
 определяне на изменението на РРЗ през отчетния период в сравнение с нормативно-полагащите се разходи, евентуално планираните за тази цел разходи;
 изследване на причините за настъпилите абсолютни и относителни изменения в РРЗ, т.е. извършването на факторен анализ на този вид разходи.
Абсолютното изменение на РРЗ се изследва по отношение на разходите за заплати на персонала по трудови договори и РРЗ по граждански договори. Акцентът се поставя върху РРЗ по трудови договори. Това абсолютно изменение се определя като разлика между фактическите и базисните РРЗ.

Изменението на фактическите разходи спрямо базисните (респективно планираните/ нормативните) налага по-нататък да се потърсят причините, породили това изменение. Тези причини произтичат от основните елементи, формиращи РРЗ, а именно:
 средна наличност на заетите като цяло и по категории персонал;
 средна РЗ на едно лице от персонала.
Произведението от тези два фактора дава общата величина на РРЗ като отчетна или планова величина:

Разновидността на персонала от 1 до m включва:
-административно-управленски персонал;
-персонал в основната дейност;
-персонал извън основната дейност.
Следователно промяната в числеността на персонала и на средната РЗ, независимо по какви причини е тази промяна, дава пряко отражение върху абсолютното изменение на РРЗ в посока на икономия или преразход. Затова то трябва да се измери количествено. Най-подходящ инструментариум е способа на абсолютните разлики. Първо определяме влиянието на количествения фактор, т.е. на промените в числеността на персонала. След това определяме влиянието на качествения фактор, т.е. на измененията в средната РЗ на едно лице от персонала.
Влиянието на първия фактор измерваме по следния начин:
Ч1 – фактическа численост
Ч0 – базисна численост
Аналогично измерваме влиянието на качествения фактор, т.е. изменението на РЗ:
След определяне влиянието на двата фактора се извършва проверка на верността на аналитичната работа чрез алгебричен сбор от диференцираното влияние на посочените фактори. Тези два фактора са основни и се използват както за анализна РЗ като цяло, така и по отделни категории персонал. Анализът по категории персонал се извършва поради структурни изменения в категориите “заети” – напуснали, новопостъпили, преминали от една в друга категория персонал.
Анализ на разходите за СО
Анализът на РСО е едно от направленията за анализ на РИЕ. Тук обект на изследване са всички соц. разходи с персонален характер (изплащане на помощи за соц. слаби, купони, карти за почивка). За изброените и някои други соц. разходи при анализирането им се прави съпоставка на тези разходи през отчетния със същите през базисния период. Желателно е да се извърши съпоставка между фактическите соц. разходи и регламентираните в колективния трудов договор разходи за тази цел.